W sprawie:
zmiany uchwały nr XLI.236.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego

Data uchwały:
2018-10-15

Numer uchwały:
XLIII.251.2018

Uchwała wchodzi w życie:
2018-10-15


Uchwała Nr XLIII.251.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLI.236.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego

Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) w związku z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077  z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI.236.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jaworskiego wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie: "Udziela się z budżetu Gminy Mściwojów pomocy finansowej dla Powiatu Jaworskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2792D relacji dr. nr 3 – Snowidza – Targoszyn – gr. pow. (Rogoźnica) w km 12+359 – 13+504 [intensywne opady deszczu sierpień 2015].”

§ 2. uchwały otrzymuje brzmienie: "Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2018 rok w wysokości 157 475,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)"

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w aneksie oraz podpisanej już umowie pomiędzy Gminą Mściwojów a Powiatem Jaworskim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.     

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

uzasadnienie

   Zgodnie z art.10 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.)  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

  Z kolei zgodnie z art.216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.)Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności napomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa.

  Wyżej cytowane przepisy mają również zastosowanie w przypadku ewentualnej późniejszej konieczności zmiany podjętej już uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  Niniejsza uchwała jest wynikiem ostatecznego doprecyzowania przez Powiat Jaworski nazwy zadania oraz ustalenia ostatecznych jego kosztów wskutek przeprowadzonego postępowania przetargowego.