W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018 – 2028

Data uchwały:
2018-11-07

Numer uchwały:
XLIV.253.2018

Uchwała wchodzi w życie:
2018-11-07


Uchwała Nr XLIV.253.2018
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 7 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art.227, art.228 ust.1, art.230 ust. 6, art.243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXXIV.201.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018–2028 ze zm. wprowadza się następujące zmiany :

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mściwojów na lata 2018-2028 wraz z prognozą długu  otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2018–2028, stanowią załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Mściwojów
na lata 2018-2028

Założenia ogólne:

W Uchwale nr XXXIV.201.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mściwojów na lata 2018-2028 dokonuje się zmian polegających na zmianie brzmienia załączników 1,2.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody:

W okresie od  dnia 15 października 2018 r. do dnia 7 listopada 2018 r.  dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy Mściwojów zarządzeniami  Wójta Gminy nr 0050.99.2018 z dnia 16.10.18 r., 0050.101.2018 z dnia 24.10.2018 r., 0050.102.2018 z dnia 05.11.2018 r., oraz uchwałą nr XLIV.252.2018 r. z dnia 07.11.2018 r.  Zmiany dotyczą zmniejszenia w tym okresie dochodów o kwotę 1.100.854,21 zł, w tym dochody bieżące  zwiększa się o kwotę  538.145,79 zł a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.639.000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększa się z następujących źródeł:

Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 42.820,71 zł dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, 550,00 zł środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 1.328,00 zł środki na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,165.000,00 zł środki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, 146.084,08 zł środki przeznczone na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 23.800,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 17.599,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,700,00 zł środki przeznaczone na opłacenie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, 4.904,00 zł środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny,

Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom -114.000,00 zł środki przeznczone na realizację świadczenia wychowawczego.

Dochody majątkowe  zmniejszono z następujących źródeł:

Dotacji celowych w ramach programów finansowych  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu  terytorialnego – zmniejszenie dotyczy zadania pn.: Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego” umowa nr RPDS.02.01.01-02-0035/16 oraz zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie umowa nr RPDS.03.03.01-02-0048/16-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowane zmniejszenie o kwotę 1.639.000,00 zł spowodowane jest realnym zagrożeniem braku dofinansowania w roku 2018, co powoduje konieczność przesunięcia terminu płatności dofinansowania na 2019 r. ( dofinansowanie zadania „Rozwój e-usług Gmin z terenu Powiatu Jaworskiego”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” oraz „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier”).

Wydatki:

W budżecie na rok 2018 ww. zarządzeniami i uchwałą dokonano zwiększenia wydatków budżetu gminy Mściwojów o kwotę 538.145,79 zł, z tego zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 533.145,79 zł a wydatków majątkowych o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększono w związku z otrzymanymi dotacjami na :wyposażenie szkół w podręczniki, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, środki przeznczone na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, realizację świadczeń rodzinnych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, środki przeznaczone na opłacenie w IV kwartale 2018 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne, środki przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny, środki przeznczone na realizację świadczenia wychowawczego.

Wydatki majątkowe zwiększono w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.:”Utwardzenie placu w Mściwojowie dz.nr 228” wartość zadania 35.000,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup wiat przystankowych” 15.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w Godziszowej” 15.000,00 zł.

Ponadto dokonano przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2018 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.495.620,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.911.282,16 zł

2) dochody majątkowe 6.584.337,97 zł

2. wydatki budżetu gminy 23.177.034,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.815.196,71 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.361.837,38 zł.

3. Przychody budżetu gminy 2.094.199,96 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 348.199,96 zł;

4. Rozchody budżetu gminy 1.412.786,00 zł;

5. Deficyt budżetu gminy 681.413,96 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Przychody :

W związku z zakończonymi zadaniami inwestycyjnymi pn.: „Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego”, „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie”, „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier” oraz „Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów” ,które dofinansowane zostaną otrzymanymi dotacjami celowymi w ramach programów projektów finansowych  z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu  terytorialnego, dokonane zostały płatności na rzecz wykonawców za inwestycje pn.: „Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego”, „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier” oraz „Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów” a końcowa płatność zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie” przypada na miesiąc grudzień, wobec czego oczekuje się refundacji środków w kwocie stanowiącej wartość dofinansowania określonego w umowach ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Końcowe wnioski o refundację środków złożone zostały  na trzy zadania inwestycyjne tj. „Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego”, „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier” oraz „Nowoczesne pracownie – wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów” w związku z długotrwałym procesem weryfikacji termin ich rozpatrzenia jest niemożliwy do ustalenia w związku z czym, brak kwoty wynikającej z przyznanych środków unijnych planowanej w budżecie stwarza realne zagrożenie powodujące utratę płynności finansowej gminy Mściwojów. Zakładając zatem, iż refundacja nie zostanie dokonana do końca bieżącego roku, zachodzi konieczność wyemitowania obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł, które zostaną spłacone w dacie dokonania refundacji, co winno nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2019 r.

Rozchody:

Planowana zmiana wielkości rozchodów w roku 2018 wynika, iż pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 639.000,00 zł pierwotnie planowana była do spłaty w 2018 r. w związku przesunięciem terminu płatności dofinansowania na 2019 r. realizacji zadania  „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie”  termin płatności ww. pożyczki planuje się na 2019 r.(Umowa pożyczki na zachowanie płynności finansowej nr 226/F/OA/LG/2017 w kwocie 639.000,00 zł)

Planowana kwota przychodów i rozchodów na rok 2018 :

 

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

 

2 094 199,96

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

903

639 000,00

2

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

931

1 000 000,00

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

348 199,96

4

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

107 000,00

Rozchody ogółem:

 

1 412 786,00

1

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

963

580 000,00

2

Wykup innych papierów wartościowych

982

250 000,00

3

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

582 786,00

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi w wydatki w 2018 r. wynosi 96.085,45 zł.

W 2018 roku przy realizacji planowanych wielkości budżetu, zachowane zostaną zatem przepisy art. 243 u.f.p. W latach 2018-2028, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości budżetu, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, również nie przekraczają dopuszczalnego poziomu, ustalonego zgodnie z art. 243 u.f.p.

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 5.081.061,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

kredyty bankowe    478.528,00 zł

pożyczki w WFOŚ i GW     1.852.533,00 zł (w tym 639.000,00 zł wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej )

obligacje komunalne           2.750.000,00 zł

W 2019 r. dokonano zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy Mściwojów o kwotę 1.639.000,00 zł – dofinansowanie zadanie pn.: Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego oraz zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie oraz „Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier”.

W pozostałych latach objętych prognozą nie planuje się zmian.

W 2019 r. dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł związanych z obsługą długu.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 25.250.622,16 zł, z tego:

1) dochody bieżące 15.067.210,00 zł

2) dochody majątkowe 10.183.412,16 zł

2. wydatki budżetu gminy 22.838.362,16 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 13.684.800,00 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 9.153.562,16 zł.

3. Rozchody budżetu gminy 2.412.260,00 zł;

4. Nadwyżka budżetu gminy 2.412.260,00 zł.