Mściwojów, dn. 03.01.2019r.

NR RL.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW
z dnia 03 stycznia 2019r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2018.2081)

podaje się do publicznej wiadomości informację, iż:

Wójt Gminy Mściwojów przystąpił do aktualizacji dokumentu pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów. W bieżącej aktualizacji dokumentu zmieniony został zakres działań i środków zaplanowanych na cały okres objęty planem. W przedmiotowym zakresie doprecyzowano nazwy planowanych zadań inwestycyjnych w obszarze zużycia energii w budynkach, wprowadzono zadanie w zakresie niskoemisyjnego i/lub bezemisyjnego transportu publicznego. Dokument przewiduje ukierunkowanie działań na preferowane rozwiązania dotyczące ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej i ogrzewania indywidualnego z urządzeń emitujących duże ilości zanieczyszczeń na źródła odnawialne lub ograniczające emisję.  Przedmiotowe zmiany wprowadzane są w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Mściwojów do konkursów ogłaszanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna. Zakres bieżącej aktualizacji nie spowoduje zmian w zakresie oddziaływania na środowisko. Dokument ten nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Wszystkie proponowane przedsięwzięcia będą korzystnie, w wielu aspektach, oddziaływać na środowisko naturalne.

Ze zmianami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów lub na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znacznego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny na środowisko, może dotyczyć wyłączenie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w przyjętych już dokumentach lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z Wójt Gminy Mściwojów wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów.