Protokół nr I.1.2018

I Sesja w dniu 22 listopada 2018
Obrady rozpoczęto 22 listopada 2018 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:03 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Obecni:

1.Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Przyjęte uchwały:

- uchwała nr I.1.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów,

- uchwała nr I.2.2018 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących  Rady Gminy Mściwojów,

- uchwała nr I.3.2018 w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr I.4.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania,

- uchwała Nr I.5.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr I.6.2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Mściwojów oraz wyboru przewodniczących komisji,

- uchwała Nr I.7.2018 w sprawie wskazania osób właściwych do wykonania czynności z zakresu ustalenia warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr I.8.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów,

- uchwała Nr I.9.2018 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

- uchwała Nr I.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007r  w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO-ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”,

- uchwała Nr I.11.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Mściwojów zwołał na dzień 22 listopada 2018r. godz. 14:00 postanowieniem z dnia 9 listopada 2018r. Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze I.

1. Otwarcie sesji przez radnego Seniora.
Obrady I sesji Rady Gminy otworzył radny senior Pan Jerzy Delanowski witając wszystkich na czele z nowo wybranym w I turze wyborów Wójtem Gminy Mściwojów Panem Mariuszem Foryś.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Mściwojów.
Przed ceremonią ślubowania radnych Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Barbara Fijałkowska wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego Gminy Mściwojów w wyborach 21 października 2018r.

3. Ślubowanie radnych.
Przystępując do ceremonii ślubowania po odczytaniu przez radnego seniora roty ślubowania wyczytywani według listy przez jedyną kobietę z grona Radnych Panią Małgorzatę Drabowicz radni na stojąco wypowiadali słowa „ślubuję” względnie „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Po złożeniu ślubowania radny senior stwierdził, że wszyscy, którzy złożyli ślubowanie, z dniem dzisiejszym, tj. 22 listopada 2018r. objęli mandat radnego Rady Gminy Mściwojów.
 

4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Mściwojów.

Po ceremonii ślubowania radnych Pani Barbara Fijałkowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie stwierdzające, że  w wyborach, które odbyły się dnia 21 października 2018r. Pan Foryś Mariusz Damian wybrany został Wójtem Gminy Mściwojów.
 

5. Ślubowanie Wójta Gminy Mściwojów.
Wybrany w wyborach powszechnych w dniu 21 października 2018 r. Pan Mariusz Damian Foryś złożył wobec Rady Gminy ślubowanie odczytując w postawie stojącej rotę ślubowania. Po złożeniu ślubowania prowadzący obrady radny senior stwierdził, że z chwilą złożenia ślubowania, tj. z dniem 22 listopada 2018r. Pan Mariusz Damian Foryś objął obowiązki Wójta Gminy Mściwojów. Po zaprzysiężeniu Wójt podziękował wszystkim, którzy oddali na niego swój głos oraz pogratulował radnym wyboru. Powiedział o rozpoczynającej się nowej 5-letniej kadencji i nowych wyzwaniach, które czekają na radnych i wójta. Życzył Radnym i sobie owocnej, zgodnej współpracy na rzecz rozwoju całej Gminy Mściwojów.

Zmiana porządku obrad
Na wniosek Wójta zostało zaproponowane wprowadzenie projektów uchwał poprzez dodanie punktu o brzmieniu:

Rozpatrzenie uchwał:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”

- zmieniającej uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,

oraz zostało zaproponowane wykreślenie wyrazu „oddzielnie” w pkt 8 w podpunkcie 5 dotyczącym tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących w celu usprawnienia głosowania poprzez przeprowadzenie jednego głosowania na Wiceprzewodniczących, to jest nadając nowe brzmienie: ”przeprowadzenie głosowania na Wiceprzewodniczących”.


Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Wójta.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

Zmianę porządku obrad, zgodnie z wnioskiem Wójta przyjęto jednogłośnie.

 

Dalszy porządek obrad, po uwzględnieniu zmiany  :

6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów:

1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

2. powołanie Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie,

3. prezentacja kandydatów,

4. przeprowadzenie tajnego głosowania,

5. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Przejęcie przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora,

8. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:

    1. ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących – stosowna uchwała;

    2. zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady  Gminy,

    3.  powołanie Komisji Skrutacyjnej,

    4.  prezentacja kandydatów,

    5.  przeprowadzenie tajnego głosowania na wiceprzewodniczących

    6.  podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9.  Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania- uchwała.

10. Ustalenie maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy – uchwała.

11. Ustalenie składów osobowych oraz wskazanie przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów – uchwała.

12.Wskazanie osób właściwych do dokonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy – uchwała.

13.Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów – uchwała.

14.przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019– uchwała.

15. Rozpatrzenie uchwał:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „PLANU URZĄDZENIOWEGO – ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW”

- zmieniającej uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

16.Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

Ad.6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów:
1) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;
Zgodnie z porządkiem obrad radny senior zaprosił do zgłaszania kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy.

Radny Z. Łuniewski zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Siczka, który wyraził chęć kandydowania.

Radny T. Budziński zgłosił kandydaturę Małgorzaty Drabowicz, która wyraziła chęć kandydowania.

Innych kandydatur nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
W związku z tajnym głosowanie radny senior zaproponował zgłaszanie chętnych do pracy w Komisji Skrutacyjnej – 3 osoby. Prowadzący przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji.

Poddając pod głosowanie jawne radni jednogłośnie powołali skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1)radny Krzysztof Opora

2)radny Aleksander Czapla

3)radny David Wojciechowski

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Głosowano w sprawie:
powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
 

3) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
Zaprezentowała się Pani Radna Małgorzata Drabowicz oraz Pan Radny Tomasz Siczek.

4) przeprowadzenie głosowania (tajnego);
Po ukonstytuowaniu przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Opora objaśnił sposób głosowania, a radny David Wojciechowski rozdał karty do głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał kolejno z listy radnych, którzy dokonywali aktu głosowania poprzez wrzucenie kart do przygotowanej urny w miejscu wyznaczonym. Po krótkiej przerwie  na obliczenie głosów i sporządzenie protokołu przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Komisji radny K. Opora odczytał protokół z obliczenia głosów w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów, z którego wynika, że radna Małgorzata Drabowicz uzyskała 5 głosów,  radny Tomasz Siczek uzyskał 10 głosów i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów w kadencji 2018-2023.

(karty do głosowania i protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu)

5) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów została podjęta w głosowaniu tajnym, której odzwierciedleniem jest protokół komisji skrutacyjnej.
( uchwała nr I.1.2018 w załączeniu)
 

Ad.7. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
Po gratulacjach radny senior przekazał przewodnictwo obradom wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy radnemu Tomaszowi Siczek.

Ad. 8. Wybór Wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy:
1) ustalenie ilości wybieranych wiceprzewodniczących – uchwała;
Dotychczas w Radzie Gminy było 2-ch wiceprzewodniczących i tylu zaproponował Pan Przewodniczący Rady. Innych propozycji nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
ustalenia ilości wybieranych wiceprzewodniczących w liczbie 2.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
 

Po przedstawieniu stosownego projektu uchwały w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”, przy obecności 15 radnych, radni ustalili liczbę 2-ch wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów.

( uchwała nr I.2.2018 w załączeniu)

2) zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy;
Zgłoszono trzech kandydatów:

Drabowicz Małgorzata

Tłusty Waldemar

Łuniewski Zbigniew

Głosowano w sprawie:
zamknięcia listy na wiceprzewodniczących Rady Gminy..

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

3) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
Komisja Skrutacyjna pracowała w takim samym składzie jak dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Członkowie wyrazili zgodę i nie było innych kandydatur.

4) prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
Kandydaci na Wiceprzewodniczących zaprezentowali się Radnym.

5) przeprowadzenie głosowania na wiceprzewodniczących;
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Krzysztof Opora wyjaśnił sposób głosowania, a radny David Wojciechowski rozdał karty do głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał kolejno z listy radnych, którzy dokonywali aktu głosowania poprzez wrzucenie kart do przygotowanej urny.

Po krótkiej przerwie na obliczenie głosów i sporządzenie protokołu przez Komisję Skrutacyjną, Przewodniczący Komisji radny K. Opora odczytał protokół z obliczenia głosów w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów, z którego wynika, że  radna Małgorzata Drabowicz uzyskała 5 głosów,  a radni Waldemar Tłusty i Zbigniew Łuniewski po 12 głosów. W związku z powyższym radni Waldemar Tłusty i Zbigniew Łuniewski zostali wybrani na wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów w kadencji 2018-2023.

6) podjęcie uchwał/y stwierdzającej wybór.
Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Mściwojów została podjęta w głosowaniu tajnym, której odzwierciedleniem jest protokół komisji skrutacyjnej.

( uchwała nr I.3.2018 w załączeniu)

Ad. 9. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania – uchwała.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Wójta jednogłośnie podjęto zmianę uchwały w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania- uchwała..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
 

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia liczby stałych komisji Rady Gminy Mściwojów i zakresu ich działania została podjęta jednogłośnie.

( uchwała Nr I.4.2018 w załączeniu)
 

Ad. 10. Ustalenie maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów- uchwała.
Pan Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z Statutem Gminy Rada powinna określić maksymalną liczbę członków stałych komisji Rady Gminy. Radny wchodzi w skład przynajmniej jednej komisji stałej, lecz nie więcej niż w skład dwóch komisji stałych. Proponuje się, aby komisje liczyły nie więcej jak 6 radnych, zgodnie z wolą Radnych
Głosowano w sprawie:
ustalenia maksymalnej liczby członków stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów- uchwała..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”, przy obecności 15 radnych ustalono maksymalną liczbę 6-ciu radnych w jednej stałej komisji Rady Gminy.

( uchwała nr I.5.2018 w załączeniu)

Ad. 11. Ustalenie składów osobowych oraz wskazanie przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów – uchwała.
Przytaczając zapisy Statutu Gminy Pan Przewodniczący poinformował, że przed sesją, na której ma nastąpić ustalenie składów osobowych Komisji, każdy radny ma prawo wyrażenia woli uczestnictwa w składach osobowych komisji. Wyrażenie woli następuje w formie pisemnej. Ustalenie składu osobowego Komisji następuje w drodze wyboru. Radny może być Przewodniczącym lub Zastępcą Przewodniczącego tylko jednej stałej Komisji Rady. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być Przewodniczącymi Komisji lub Zastępcami Przewodniczącego stałych Komisji. Przed dzisiejszą sesją radni na piśmie wyrazili wolę uczestniczenia w poszczególnych komisjach, w związku z powyższym ustalono, że zostaną określone składy poszczególnych komisji ze wskazaniem przewodniczącego, a później przegłosowana uchwała w całości.

Pisemną wolę pracy w Komisji Rewizyjnej wyrazili radni:

1) Henryk MICHALAK
2) Andrzej PUCHAŁA
3) Marek RAJNERT

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został zaproponowany Henryk MICHALAK.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pisemną wolę pracy w Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wyrazili radni:

1) Jan KOŁODZIEJCZYK
2) Zbigniew ŁUNIEWSKI
3) Krzysztof OPORA
4) Aleksander CZAPLA
5) Tomasz SICZEK

Na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego został zaproponowany radny Krzysztof OPORA.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pisemną wolę pracy w Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej wyrazili radni:

1) Małgorzata DRABOWICZ
2) Tadeusz BUDZIŃSKI
3) Krzysztof OPORA
4) Aleksander CZAPLA
5) Waldemar TŁUSTY

Na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej został zaproponowany radny Aleksander CZAPLA.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pisemną wolę pracy w Komisji ds. Oświaty i Zdrowia wyrazili radni:

1) Jerzy DELANOWSKI
2) Małgorzata DRABOWICZ
3) David WOJCIECHOWSKI
4) Tomasz SICZEK
5) Krzysztof BOBERDA
6) Zbigniew ŁUNIEWSKI

Na Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty i Zdrowia został zaproponowany radny Jerzy DELANOWSKI.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pisemną wolę pracy w Komisji Ładu i Porządku Publicznego wyrazili radni:

1) Andrzej PUCHAŁA
2) Jan KOŁODZIEJCZYK
3) Grzegorz JANUSZEK
4) David WOJCIECHOWSKI
5) Krzysztof BOBERDA
6) Waldemar TŁUSTY

Na Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego został zaproponowany radny Andrzej PUCHAŁA.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Pisemną wolę pracy w Komisji Skarg Wniosków i Petycji wyrazili radni:

1) Grzegorz JANUSZEK
2) Henryk MICHALAK
3) Marek RAJNERT
4) Jerzy DELANOWSKI

Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został zaproponowany radny Marek RAJNERT.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Po zapoznaniu się z propozycjami w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 15 radnych ustalono składy poszczególnych komisji ze wskazaniem funkcji przewodniczących komisji.

Głosowano w sprawie:
ustalenia składów osobowych oraz wskazania przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów – uchwała..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
( uchwała nr I.6.2018 w załączeniu)

Ad. 12. Wskazanie osób właściwych do dokonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy – uchwała.
Po przedstawieniu przez Pana Przewodniczącego Rady Gminy projektu uchwały w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za”, przy obecności 15 radnych wskazano Wiceprzewodniczącego radnego W. Tłusty, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego radnego Z. Łuniewskiego jako osoby właściwe do wykonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowych Przewodniczącego Rady Gminy.
 

Głosowano w sprawie:
wskazania osób właściwych do dokonywania czynności z zakresu ustalania warunków podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy – uchwała..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
( uchwała nr I.7.2018 w załączeniu)

Ad. 13. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów – uchwała.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Wójta ustalono wynagrodzenie Wójta Gminy Mściwojów.
Głosowano w sprawie:
ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Mściwojów – uchwała.

Wyniki głosowania
za: 14, przeciw: 0, wstrzymuje się: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (14)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty
wstrzymuje się (1)
David Wojciechowski
( uchwała nr I.8.2018 w załączeniu)

Ad. 14. Przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019- uchwała.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wójta przyjęto roczny program współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019- uchwała..

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
( uchwała nr I.9.2018 w załączeniu)

Ad. 15. Rozpatrzenie uchwał
1) w sprawie zmiany Uchwały nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW",
Po wysłuchaniu wyjaśnień Zastępcy Wójta przyjęto zmianę uchwały VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW"
Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr VI/51/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "PLANU URZĄDZENIOWO-ROLNEGO DLA GMINY MŚCIWOJÓW",.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuje się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski
( uchwała nr I.10.2018 w załączeniu)

2) zmieniającej uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Skarbnik przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały Nr XLIV.256.2018 z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Wyniki głosowania
za: 12, przeciw: 1, wstrzymuje się: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (12)
Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Grzegorz Januszek, Jan Kołodziejczyk, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty
przeciw (1)
Krzysztof Boberda
wstrzymuje się (2)
Małgorzata Drabowicz, David Wojciechowski
( uchwała nr I.11.2018 w załączeniu)

Ad. 16. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
Przekazano 2 egzemplarze oświadczeń majątkowych informując jednocześnie, że każdy radny w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu tj. ślubowania powinien złożyć w 2-ch egzemplarzach swoje oświadczenie majątkowe na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.  Pan Przewodniczący złoży na ręce Wojewody Dolnośląskiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął  I sesję Rady Gminy Mściwojów.
 

Przewodniczący
Rady Gminy Mściwojów

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk