W sprawie:
powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezmieszkałych z terenu Gminy Mściwojów"

Data zarządzenia:
2018-12-27

Numer zarządzenia:
0050.12.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-12-27


Zarządzenie Nr 0050.12.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania "Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezmieszkałych z terenu Gminy Mściwojów"

Na podstawie art. 19 oraz art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn.:"Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z ternu Gminy Mściwojów", w następującym składzie:

1) Waldemar Dziędzioła - Przewodniczący Komisji

2) Alina Woźnicka-Koch - Sekretarz Komisji

3) Katarzyna Piórkowska - Członek Komisji

§ 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą.

§ 4. Do zadań sekretarza należy w szczególności sporządzenie protokołu postępowania.

§ 5. Do zadań członków komisji, należy w szczególności:

1) Dokonanie oceny dokumentów złożonych przez wykonawcę pod kątem spełniania wymagań formalnych;

2) Dokonanie oceny wykonawcy pod kątem spełniania przez niego wymagań formalno-prawnych;

3) Przedstawienie Wójtowi propozycji warunków na jakich ma zostać zawarta umowa, po przeprowadzonych negocjacjach;

4) Zamieszczenie informacji o zawarciu umowy.

§ 6. Komisja rozpoczyna z dniem powołania i kończy pracę z dniem zawarcia umowy z wykonawcą albo unieważnia postępowanie.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś