W sprawie:
zmian w budżecie gminy Mściwojów na 2018 rok

Data zarządzenia:
2018-12-31

Numer zarządzenia:
0050.13.2018

Podjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2018-12-31


Zarządzenie Nr 0050.13.2018
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Mściwojów na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r., 994 z późn.zm.) oraz § 12 pkt. 2 uchwały nr XXXIV.200.2017 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na rok 2018, Wójt Gminy Mściwojów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków w budżecie gminy na rok 2018 pomiędzy paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej :

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

 

 

Administracja publiczna

4 630 044,46

0,00

4 630 044,46

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 413 700,46

0,00

4 413 700,46

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10 700,00

- 500,00

10 200,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

12 000,00

500,00

12 500,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

48 511,00

0,00

48 511,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

47 671,00

0,00

47 671,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

21 310,00

50,00

21 360,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

508,52

- 508,52

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 309,48

- 1 238,62

1 070,86

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

200,00

- 97,53

102,47

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 117,00

2 617,51

20 734,51

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 689,00

- 179,78

1 509,22

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 137,00

- 421,92

2 715,08

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

400,00

- 221,14

178,86

852

 

 

Pomoc społeczna

1 222 382,01

0,00

1 222 382,01

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

754 670,01

0,00

754 670,01

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36 528,80

- 148,00

36 380,80

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

1 200,00

148,00

1 348,00

Razem:

22 126 655,09

0,00

22 126 655,09

§ 2. Po dokonanych zmianach dochody i wydatku budżetu gminy Mściwojów na rok 2018 wynoszą:

1. dochody budżetu gminy 21.913.513,13 zł, z tego:

1) dochody bieżące 16.088.221,16 zł

2) dochody majątkowe 5.825.291,97 zł

2. wydatki budżetu gminy 22.126.655,09 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 15.089.641,71 zł

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 7.037.013,38 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś