OGŁOSZENIE O NABORZE NA  WOLNE STANOWISKO W URZĘDZIE

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA  STANOWISKO URZĘDNICZE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY – 1 ETAT

 1. Stanowisko pracy :

 

DS. WYMIARU I PODATKÓW

(nazwa stanowiska pracy)

 

 1. Niezbędne wymagania:
  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne I lub II stopnia lub administracyjne,
   b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   c) niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) znajomość przepisów o samorządzie gminnym,
e) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
f) znajomość przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
g) znajomość przepisów o podatkach i opłatach lokalnych,
h)  znajomość przepisów prawa kodeksu postępowania administracyjnego,

i) znajomość przepisów z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji,

j) znajomość przepisów prawa kodeksu karnego skarbowego,
k) stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie,

l) biegła znajomość obsługi komputera.
 

3. Dodatkowe wymagania od kandydata:

a) doświadczenie w księgowości minimum 2 lat,
b) komunikatywność, kreatywność,
c) umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
d) znajomość zasad funkcjonowania samorządu,

e) znajomość sporządzania list płac oraz list wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz miesięcznych rozliczeń dotyczących potrąceń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z obowiązującymi terminami i przepisami,

f) zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z petentami, odporność na stres, opanowanie , dyspozycyjność ,umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wymiar zobowiązań finansowych oraz podatków i opłat od osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

2) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie wymiaru podatków, opłat lokalnych i innych zobowiązań podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) przygotowywanie decyzji w przedmiocie zwolnień, rozkładania na raty, odroczeń i umorzenia należności pieniężnych w ramach uprawnień Wójta Gminy oraz w zakresie zaniechania poboru należności budżetowych,

4) sporządzanie nakazów płatniczych oraz zestawień wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych w programie komputerowym oraz prowadzenie i bieżąca aktualizacja składników podatkowych poszczególnych podatników,

5) prowadzenie kontroli powszechności i zupełności obciążeń podatkowych wraz z postępowaniem pokontrolnym,

6) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów decyzji i wykazów zbiorczych zobowiązań pieniężnych oraz okresowe ich uzgadnianie z kontami podatkowym,

7) prowadzenie kontroli w terenie w zakresie składanych do tutejszego Urzędu wykazów do podatku od nieruchomości.

8) ewidencjonowanie podań, odwołań i wniosków wnoszonych przez mieszkańców gminy i inne podmioty zobowiązane do płacenia podatków i innych należności, w sprawie poszczególnych należności pieniężnych, zarówno pisemnych jak i ujętych do protokołu.

9) wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym, dochodowości,

10) ustalanie okresowych i rocznych skutków finansowych udzielanych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń, zaniechania poboru, obniżenia stawek podatku wg obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie
 2. życiorys (CV)
 3. list motywacyjny
 4. kserokopie dokumentów poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/
 5. kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. kwestionariusz osobowy,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  1.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy);
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Bezpośredni przełożony : Kierownik referatu – skarbnik

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na  stanowisko urzędnicze ds. wymiaru i podatków” osobiście lub za pośrednictwem poczty (data wpływu do Urzędu) na adres Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r.

 

Dokumenty składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą brane pod uwagę.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /bip.msciwojow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej  w Urzędzie Gminy Mściwojów .

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.j.  Dz. U. z 2018r.   poz. 1260 z późn.zm.)”.

                                                                               ..........................................................

                                      /podpis i pieczęć Wójta

                                     lub osoby upoważnionej/

 

Mściwojów, dn. 11 stycznia 2019 r.