W dniu 12 lutego 2019r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa zs. w Grzegorzowie 9c, 59-407 Mściwojów, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Organizacja imprezy IX Gminne Spotkanie Biesiadne dla Kobiet „Być Kobietą!”.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.plw zakładce Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy  Urzędu Gminy Mściwojów w sekretariacie pok. 23, drogą elektroniczną na adres mailowy: magdalena.kopec@msciwojow.ploraz listownie na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, do dnia 25 lutego 2019r.