Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych Komisji  Rady Gminy Mściwojów
odbytego w dniu 25 stycznia 2019r.

 

Obecni wg listy obecności (zeszyt).

W posiedzeniu ponadto uczestniczyli:
1. Mariusz Foryś- Wójt Gminy
2. Monika Białek – Skarbnik Gminy
3. Urszula Dziedzic- pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie
4. Anna Szymczak – kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie
5. Sławomir Makuch – Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Posiedzeniu przewodniczył Pan Tomasz Siczek – Przewodniczący Rady Gminy.

Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w tym samym dniu:
- w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.242.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Barycz,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.243.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Drzymałowice,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.244.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Godziszowa,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.245.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Grzegorzów,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.246.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Luboradz,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.247.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Marcinowice,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.248.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mściwojów,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.249.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Niedaszów,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.250.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Siekierzyce,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.251.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Snowidza,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.252.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Targoszyn,
- w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.253.2014 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 maja 2014r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zimnik,
- w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie,
- w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów,
- w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów,
- w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanego "Strategia Rozwoju Sudety 2030",
- w sprawie współdziałania Gminy Mściwojów z innymi gminami na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2019,
- w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów,
- w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019-2023,
- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Mściwojów na 2019r.,
- w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r.

 Z uwagi na braki kadrowe w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie pierwsze zostały omówione projekty uchwał z zakresy pomocy społecznej.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Pani Pracownik GOPS poinformowała, że w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 koniecznym jest przyjęcie programu przez Radę Gminy Program obejmie swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Mściwojów. Pomoc będzie udzielana w formie:
- posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Gmina będzie realizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy. Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków do spożywania przez dzieci posiłków w trakcie pobytu w szkole. Program przewiduje następujące działania:
- doposażenie i poprawę standardów istniejących stołówek
- wsparcie w adaptacji i wyposażenia pomieszczeń, które mogą być przeznaczone na jadalnie.

Działania mogą być realizowane w formie:
- usług remontowo - adaptacyjnych służących poprawie standardów stołówek szkolnych czy miejsc spożywania posiłków,
- zakupu niezbędnego wyposażenia kuchni (zgodnie z wytycznymi zawartymi w wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023),
- zakupu niezbędnego wyposażenia miejsc spożywania posiłków.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Omawiając projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Pani Pracownik GOPS poinformowała, że w celu realizacji uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P z 2018r., poz. 1007) i zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium ustawowego w sytuacji uchwalenia przez gminę uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 % kryterium dochodowego w zakresie objętym programem w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności zapewni pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Przedstawiając projekt uchwały sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mściwojów na rok 2019 Pracownik GOPS poinformowała, że w rada gminy, w tym przypadku Rada Gminy Mściwojów uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w którym określa zadania do realizacji w danym roku, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Projekt Programu został przyjęty na posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 19 listopada 2018 r. Finansowanie realizacji poszczególnych zadań wynikających z Programu określa preliminarz wydatków opracowany na rok 2019, zgodnie z budżetem gminy.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Posiedzenie opuściła U. Dziedzic- pracownik GOPS w Mściwojowie.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mściwojów na rok 2019 Pani Skarbnik poinformowała, że poinformowałazwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 123.600,00 zł, z tego plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, a plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 121.600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123.600,00 zł, z tego plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 120.000,00 zł. Ponadto, zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 120.000,00 zł, co związane jest z planowaną realizacją zadań polegających na modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Po dokonanych zmianach budżet gminy Mściwojów na rok 2019 wynosi:

1. dochody budżetu gminy 22.505.313,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 14.408.296,00 zł;

2) dochody majątkowe 8.097.017,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy 20.561.325,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 14.376.467,00 zł;

2) wydatki majątkowe na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje 6.184.858,00 zł.

Przychody budżetu gminy 115.272,00 zł.

Rozchody budżetu gminy 2.059.260,00 zł;

Nadwyżka budżetu gminy 1.943.988,00 zł.

Przyjęto zaproponowane zmiany bez uwag.

Omawiając projekty uchwał w sprawie zmian Statutów sołectwom Gminy Mściwojów Pani Podinspektor ds.ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż. poinformowała, że w związku z wydłużeniem kadencji rady gminy zasadnym jest również wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Poprzez zmianę zapisu kadencja sołtysa i rady sołeckiej będzie odpowiadała kadencji rady gminy. Projekty uchwał były konsultowane. W okresie konsultacji żadne uwagi nie wpłynęły.

Przyjęto zaproponowane zmiany bez uwag.

Omawiając projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Mściwojowie Pani Kierownik GOZ poinformowała, że w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w różnych paragrafach zasadnym jest podjęcie nowego statutu.  Proponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zapisów, że Ośrodek nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności do NFZ jeżeli zgłaszająca się osoba wymaga natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Ponadto dodaje się zapis, że w celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z innymi jednostkami służby zdrowia w zakresie wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych, których przeprowadzenie w warunkach Ośrodka jest niemożliwe. Z uwagi na powyższe zmianie ulega cała numeracja paragrafów .Ponadto, zmianie ulegnie kadencja Rady Społecznej. Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 5 lat i będzie odpowiadała kadencji Rady Gminy.  Powołanie Rady Społecznej będzie odbywało się nie później niż 6 miesięcy po wyborach do Rady Gminy. Proponuje się również wprowadzenie zmian w składzie GOZ poprzez dodanie poradni psychologicznej i poradni neurologicznej oraz działu (pracowni) fizjoterapii domowej.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pani Kierownik głos zabrał Radny K. Boberda z zapytaniem o możliwość utworzenia poradni kardiologicznej przy Ośrodku.

Odpowiadając Pani Kierownik poinformowała, iż na chwilę obecną nie ma konkursu z NFZ na taką poradnię, mógłby przyjmować w Ośrodku prywatnie kardiolog, ale jest to dość drogie i potrzebny jest specjalistyczny sprzęt do wykonywania badań np. USG, RTG, EKG.

Ponadto, odpowiadając na pytania Radnych Pani Kierownik poinformowała, że obowiązek przyjęcia pacjenta w każdej jednostce POZ nie dotyczy wizyt u specjalistów.

Omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Zimnik 6 Pan Wójt poinformował, że na podstawie uchwały rady gminy wójt może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla lokalu mieszkalnego sprzedawanego na rzecz jego dotychczasowego najemcy. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. Proponuje się bonifikatę w wysokości 90% dla sprzedawanego przez gminę na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w obrębie dla Zimnik, budynek nr 6, lokal nr 5, działka nr 70/43.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy wykupie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mściwojów – Targoszyn 91 Pan Wójt poinformował, że z uwagi na trudną sytuację majątkową najemcy proponuje się bonifikatę w wysokości 95% dla sprzedawanego przez gminę na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi położonego w obrębie Targoszyn, budynek nr 91, działka nr 299/1.

Nie wniesiono uwag, co do wysokości bonifikaty.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pana Wójta.

Radny G. Januszek zapytał o okres dzierżawy pozostałej części dz. 299.

Wójt odpowiadając poinformował, że dzierżawa jest na okres 3 lat.

Radny Kołodziejczyk zapytał o okres karencji po udzieleniu bonifikaty.

Wójt odpowiadając poinformował, że karencja na sprzedaż nieruchomości, do której udzielono bonifikaty wynosi 5 lat.

Radny A. Czapla zapytał czy najemcy gminnych lokali mogą zgłaszać się o wykup nieruchomości.

Wójt odpowiadając poinformował, że najemcy gminnych lokali mogą zgłaszać się do gminy o wykup nieruchomości, ale warunkiem jest brak zaległości w opłatach.

Radny K. Boberda zapytał o sytuację, co w przypadku, gdy oprócz gminy są jeszcze inni właściciele nieruchomości.

Wójt odpowiadając poinformował, że sprzedajemy tylko udziały w nieruchomości, które są własnością gminy, a nie całą nieruchomość.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanego "Strategia Rozwoju Sudety 2030" Pan Wójt poinformował, że w związku z faktem, iż południowa część województwa dolnośląskiego wymaga nowego, spójnego planu modernizacji i rozwoju podjęto decyzję o przystąpieniu do wspólnego opracowania Strategii Rozwoju Sudety 2030. Przyjęcie Strategii dla przedgórza sudeckiego i Sudetów na lata 2020-2030 oraz włączenie jej do strategii całego województwa dolnośląskiego pozwoli gminom z tego terenu ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa i unii europejskiej. Wspólny program modernizacyjny Sudetów i pogórza to szansa na wyrównanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym tego obszaru dolnego śląska oraz odwrócenia niekorzystnych zjawisk.

Po wysłuchaniu wyjaśnień głos zabrała Pani Radna M. Drabowicz z pytaniem jakie są koszty przystąpienia do Strategii, czy są jakieś składki członkowskie.

Wójt odpowiadając poinformował, że składek członkowskich nie ma. Gmina współfinansowała opracowanie operatu.

Omawiając projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Mściwojów z innymi gminami na rzecz planowanego do realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Pan Wójt poinformował, że zawarcie umowy partnerskiej jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do realizacji projektu  z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt partnerski pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii" planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI” Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy. W ramach konkursu punktowane są projekty partnerskie. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Bolków.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Przedstawiając projekt uchwaływ sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów Pan Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie poinformował, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W dniu 12 czerwca 2018r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie przekazał Radzie Gminy Mściwojów projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów”. Projekt został poddany analizie i przekazany przez Radę Gminy Mściwojów Uchwałą Nr XLI.239.2018 z dnia 03 sierpnia 2018 r. organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postanowieniu wydanym w dniu 09 listopada 2018 r. wyraził pozytywną opinię dla projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów z uwagami. Zastrzeżenia zostały uwzględnione w przedstawionym regulaminie. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przyjęcie nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, wynika ze zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów regulaminu do obowiązujących regulacji prawnych.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019-2023Pan Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie poinformował, że opracowanie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Mściwojów jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przyjęty uchwałą nr XXI/120/2012 Rady Gminy Mściwojów program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mściwojów z dnia 30 października 2012 roku obejmował lata 2013-2018. W związku z powyższym wymagana jest jego aktualizacja poprzez przyjęcie programu na kolejny okres pięcioletni. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy

zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest podstawowym zadaniem gminy. Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mściwojów na lata 2019-2023 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców gminy, poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie

technicznym oraz zwiększenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Nie wniesiono uwag i pytań do projektu uchwały.

Nie wniesiono uwag do propozycji planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Mściwojów na 2019 r.

Przedstawiając projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r. Pani Podinspektords. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż. poinformowała, że w załączniku do uchwały w planie pracy na IV kwartał w punkcie 4 omyłkowo podano rok 2019 zamiast 2020. Poprawnie punkt brzmi: „Podjęcie uchwał podatkowych na 2020r.” Ponadto, proponuję się przesunąć część punktu 1 z kwartału IV o brzmieniu „ Przygotowanie do nowego roku szkolnego 2019/2020 do planu pracy w III kwartale.

Radni nie zgłosili uwag do planu pracy Rady Gminy Mściwojów na 2019r. po uwzględnieniu zaproponowanych zmian.

W ramach spraw różnych poruszono:

M. Drabowicz zwróciła uwagę na zbyt rzadki wywóz śmieci wg nowych zasad.

A. Czapla zapytał do kogo zgłosić temat zapchanych rowów melioracyjnych.

Wójt odpowiadając poprosił o zgłaszanie tematu do Inspektora ds. rolnictwa i melioracji w UG.

K. Boberda zapytał dla kogo są przeznaczone środki w budżecie na OSA oraz o możliwość kupna urządzenia dla Marcinowic.

Wójt odpowiadając poinformował, że przygotowywane są projekty OSA w Mściwojowie i Niedaszowie. W Marcinowicach będzie siłownia zewnętrzna pozyskana przez mieszkańców z innych środków, zobaczmy jak będzie wykorzystywana. Jeśli będzie taka potrzeba w przyszłości też zostanie kupiony sprzęt do siłowni w Marcinowicach.

H. Michalak zwrócił uwagę na konieczność poprawy wjazdów na nowej drodze w Targoszynie.

K. Opora zgłosił brak pojemnika na papier- Snowidza kolonia 96/31.

A. Puchała zwrócił uwagę na niestabilność kubłów na kółkach oraz zapytał o możliwość OSA  w Godziszowej

Z. Łuniewski zapytał o wymianę kubłów w Zimniku.

Wójt odpowiadając poinformował, że wszystkie kubły-dzwony mają zostać wymienione.

M. Drabowicz zwróciła uwagę na konieczność naprawy drogi w Snowidzy na wysokości nr 64 b, c, d.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynął do Rady Gminy email od mieszkańca Rybna z prośbą o zajęcie się tematem bezpieczeństwa ruchu na drodze przez Rybno. Przewodniczący przekazał temat bezpieczeństwa ruchu na drodze w Rybnie Wójtowi celem zajęcia stanowiska.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała:

Małgorzata Tomczuk–podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.