W dniu 22 marca 2019r. do Urzędu Gminy w Mściwojowie  wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa zs. w Grzegorzowie 9c, 59-407 Mściwojów, na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poznajmy siebie i nasze środowisko”.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów oraz na stronie internetowej www.msciwojow.pl, w zakładce Aktualności.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2018.450 ze zm.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie do dnia 29 marca 2019r. w sekretariacie pok. 23, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: magdalena.kopec@msciwojow.pl oraz listownie na adres Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.