Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów  0050.32.2019 z dnia 02 marca 2019 r. uznano celowość realizacji zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.  Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Grzegorzowa zs. w Grzegorzowie zlecono realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznano dotację w wysokości 3.400,00 zł na zadanie pn. „Poznajmy siebie i nasze środowisko”.