<>

 

Mściwojów, dnia 11 kwietnia 2019 roku

OZP.271.5.2019

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający - Gmina Mściwojów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej"

 

Uzasadnienie

W dniu 27 marca  2019 roku Gmina Mściwojów wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Rewitalizacja centrum wsi Snowidza poprzez remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej"
z terminem składania ofert do dnia 11 kwietnia 2019 godz. 11:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej.