Mściwojów, dnia 17 maja 2011 roku

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA
Przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

1. Przedmiotem przetargu jest drewno pochodzące z powalonego drzewa w miejscowości Luboradz:

a) dąb  w ilości ok. 2,19 m3 - drewno tartaczne
b) dąb w ilości ok. 9 m3 - drewno opałowe

2. Cena wywoławcza drewna tartacznego wynosi 400 zł netto + należny podatek VAT za 1m3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 50 zł

3. Cena wywoławcza drewna opałowego wynosi 50 zł netto + należny podatek VAT za 1m3 .

Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 zł.

4. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu

  1. zapłacenia ceny za drewno w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe
    nr74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2011 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 10.15 (sala narad pok. nr 25).

5. Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 50 zł za 1m3na drewno tartaczne i/lub  w wysokości 10 zł za 1m3na drewno opałowe.

Wartość sprzedanego drewna (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej i ilości drewna w m3 powiększonej o 23% podatek VAT.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 35 lub 669 996 689. Treść niniejszego ogłoszenia znajdujesię również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do pocięcia drewna, wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Luboradz na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pani Alina Woźnicka-Koch - podinspektor
ds. ochrony środowiska i zabytków, tel: 76/ 878-85-38, pok. nr 10

w godzinach pracy Urzędu w godzinach od 700-1500.