Mściwojów, dnia 12 grudnia 2011 roku

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż drewna

 

  1. Przedmiotem przetargu są  drzewa gat. jesion w ilości 8 szt. rosnące na działce 88/1 w obrębie wsi Drzymałowice oraz drewno opałowe pochodzące z wyciętych świerków, z działki nr 132/22 obręb Mściwojów stanowiące własność Gminy Mściwojów:
    1. jesiony w ilości 8 szt - ogólna miąższość grubizny 11,97 m- cena wywoławcza drewna na pniu 2.158 zł + 8 % VAT
    2. drewno opałowe iglaste gatunku świerk - 2 m3 - cena wywoławcza 200 zł + 8% VAT
  2. Cena wywoławcza drewna na pniu gatunku jesion (8 szt.) wynosi 2.158 złnetto + należny podatek VAT - Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 100 zł
  3. Cena wywoławcza drewna opałowego iglastego gatunku świerk wynosi 200 zł + należny podatek VAT - wysokość minimalnego postąpienia wynosi 30 zł

4.  Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu, zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe nr74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2011 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 10.15 (sala narad pok. nr 25).

5. Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 100 zł za przedmiotowe drewno opałowe na pniu gatunku jesion lub co najmniej jedno postąpienie w wysokości 30 zł za drewno opałowe gatunku świerk.

Wartość sprzedanego drewna (cena osiągnięta w wyniku przetargu) stanowić będzie zaoferowaną cenę powiększoną o 8% podatek VAT.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (076) 878 85 38. Treść niniejszego ogłoszenia znajdujesię również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wycięcia drzew, wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Drzymałowice na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nabywca drewna opałowego gatunku świerk, zobowiązany jest do jego odbioru na własny koszt z miejsca składowania (tj. Mściwojów 20 - Zakład Gospodarki Komunalnej w). Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich w trakcie wycinki drzew odpowiada Nabywca. Nabywca zobowiązuje się wyciąć drzewa z działki nr 88/1 obręb Drzymałowice poniżej rzędnej pobocza, na którym znajdują się drzewa będące przedmiotem przetargu. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Alina Woźnicka-Koch- podinspektor ds. ochrony środowiska i zabytków, tel: 76/ 878-85-38, pok. nr 10 w godzinach pracy Urzędu w godzinach od 700-1500.