Mściwojów,  dnia 25 czerwca 2012 roku

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż betonowych płyt zbrojonych

  

 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż jako całości będących własnością Gminy Mściwojów betonowych płyt zbrojonych o wymiarach 300 cm x 150 cm x 15 cm w ilości 60 sztuk, pochodzących z rozbiórki betonowej nawierzchni drogi gminnej.
 2. Cena wywoławcza płyt betonowych wynosi 1.200,00 zł netto + podatek VAT w wysokości 23%.
 3. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 50,00 zł.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca2012 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 9.00 (sala narad pok. nr 25).
 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje co najmniej jedno minimalne postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Nabywcą zostanie osoba, która wylicytuje najwyższą cenę wywoławczą.
 7. Nabywca jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu.
b) zapłacenia ceny za wylicytowane płyty w terminie do 7 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe nr74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

 1. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy przez nabywcę.
 2. Nabywca zobowiązany jest do wywiezienia własnym sumptem i na swój koszt zakupionych płyt betonowych z miejsca ich składowania (teren gminnej oczyszczalni ścieków w Mściwojowie) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich odpowiada Nabywca.
 3. Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach i dniach pracy Urzędu od 700-1500   po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - Panem Piotrem Jaworskim, tel.607 275 149
 4. Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odwołania bądź odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów. Ponadto przetarg uważać się będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad minimalną cenę wywoławczą.
 5. Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej (www.bip.msciwojow.pl)i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mściwojów od 700-1500 (pokój nr 12 - Pan Witold Jakóbczyk) lub telefonicznie po numerem (76) 878 85 37.