Mściwojów,  dnia 18.10.2012 roku

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu

 

  1. Przedmiotem przetargu są drzewa z gatunków topola - 14 szt., jesion 4 szt. rosnących na działce nr 183  w obrębie wsi Niedaszów:

    a) topola w ilości 14 szt.  - drewno opałowe - ok. 45 m3
    b) jesion w ilości 4 szt. - drewno opałowe - ok. 3,6 m3

  1. Cena wywoławcza drewna z pkt. a i b wynosi 1500złnetto + należny podatek VAT - drewno opałowe. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 50 zł.

3.  Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu

b) zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe nr74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2012 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 10.15 (sala narad pok. nr 25).

4. Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 50 zł za drewno opałowe.

Wartość sprzedanego drewna (cena osiągnięta w wyniku przetargu) będzie powiększona o 8 % podateku VAT.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (76) 878 85 37. Treść niniejszego ogłoszenia znajdujesię również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Niedaszów na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich odpowiada Nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert.
W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Witold Jakóbczyk - podinspektor ds. remontów i zamówień publicznych, tel.: 76/ 878-85-37, pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu w godzinach od 700-1500.

 

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś