OGŁOSZENIE

Kierownika Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika socjalnego od dnia 09.12.2013 r.

 

 

Zakres obowiązków obejmuje m.in.:

 • bezpośrednią pracę w środowisku rodzinnym osób korzystających z pomocy;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
 • opracowanie i zawarcie kontraktów socjalnych;
 • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej;
 • motywowanie do aktywności w rozwiązywaniu problemów, wspieranie rodziny w codziennym jej funkcjonowaniu;
 • wspieranie lub dążenie do przywrócenia wzajemnie korzystnych interakcji pomiędzy jednostkami a społeczeństwem w celu poprawy jakości życia;
 • skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji powyższych zadań;
 • stosowanie indywidualnych metod i technik wsparcia w zależności od potrzeb rodzin;
 • ścisłą współpracę z pozostałymi pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym, mogącym mieć wpływ na poprawę sytuacji rodziny;
 • przygotowanie narzędzi do realizacji projektu (diagnoza, plan pracy) oraz prowadzenie dokumentacji;
 • prowadzenie PEFS.

Wymagania:

 • Kandydat powinien spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  • posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, uzyskany tytuł zawodowy do dnia 01 stycznia 2008 r;
  • posiadać dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • posiadać dyplom ukończenia do 2007 r. studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2008 r. na jednym z wyżej wymienionych kierunków;
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej;
  • znajomość ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów dot. pomocy społecznej;
  • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
  • umiejętności organizacyjne, planowania, analitycznego myślenia;
  • dyspozycyjność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy zespołowej;
  • niekaralność;
  • odporność na stres

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. odpis specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 10. Umowa o pracę wymiarze 1 etatu na zastępstwo od dnia 09.12.2013r. do dnia powrotu pracownika zastępowanego do pracy;

   

Prosimy przesłać CV oraz list motywacyjny do dnia 05 grudnia 2013 r. do godz. 15:00 na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 20,

Prosimy o dopisanie klauzuli (w CV oraz liście motywacyjnym): "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie , tel. 76 872 83 98  (Krystyna Pobihon ), od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:00 - 15:00.

 

Krystyna Pobihon

Kierownik Gminnego Ośrodka

 Pomocy Społecznej w Mściwojowie