Zarządzenie Nr 0050.100.2013
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia III przetargu nieograniczonego ustnego  na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004, Nr rej. LGR 4980, rok pr. 1984 ,  nr podwozia 07885
Na podstawie art. 30, ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego ( licytacji) samochód marki Jelcz 004, koloru czerwonego, nr rejestracyjny LGR 4980, rok produkcji 1984, nr podwozia 07885, cena wywoławcza wynosi 9  300,00 zł. brutto  stanowiącego własność Gminy Mściwojów.

2. Ogłoszenie o przetargu o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia

3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem  nr 2  do niniejszego  zarządzenia.

§ 2. 

Powołuje się  komisję do przeprowadzenia przetargu o którym mowa w § 1  w składzie:

1. Waldemar Dziędzioła  - przewodniczący,

2. Barbara Fijałkowska- sekretarz,

3. Jarosław Różycki    - członek

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

  

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 0050.100.2013

Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 3 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mściwojów
ogłasza III przetarg nieograniczony ustny
na sprzedaż samochodu marki Jelcz oo4 pożarniczy używany

Rodzaj pojazdu: Samochód specjalny  Jelcz 004 ( pożarniczy), nr rejestracyjny LGR 4980, rok  produkcji 1984,   nr podwozia 07885, rodzaj paliwa ON  Cena wywoławcza  brutto - 9  300,00  zł,  Informacje o samochodzie; kontakt Waldemar Tłusty , tel. kom.605 071 514

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na samochód  jest uiszczenie wadium w pieniądzu w kwocie  930, 00 zł ( słownie: dziewięćset trzydzieści  złotych ) na konto  Nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 najpóźniej do dnia 18.12.2013 r. do godz.900.  Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód  tożsamości.  Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu, a pozostałym  uczestnikom zostanie zwrócone na podany nr konta.  Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie wycofania się z podpisania umowy kupna - sprzedaży  samochodu przez osobę, która wygrała przetarg.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pokój nr 25).

1. Samochód można oglądać  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą do tego upoważnioną  dokładnej godziny wizji w miejscu zaparkowania.

2. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

3. Oferent który wygra przetarg powinien w terminie 3-ch dni od daty odbycia przetargu dokonać wpłaty  należnej kwot i odebrać zakupiony przedmiot przetargu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny. Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.100.2013 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 3  grudnia 2013 r.  

Załącznik Nr 2  do Zarządzenia Nr 0050.100.2013

Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 3 grudnia 2013 r.

REGULAMIN
III przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu

§ 1. 

Organizatorem ustnego przetargu, zwanego  dalej " przetargiem"  jest Gmina Mściwojów.

§ 2. 

Przetarg na sprzedaż pojazdu  ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

§ 3. 

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wpłacenie  wadium, wynoszącego 10% ceny wywoławczej tj. 930,00 zł. , w terminie do 18 grudnia 2013 r. do  godz.   9:00 i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu

3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego , jeżeli:

a) Uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4. 

Przetarg przeprowadza komisja złożona z trzech osób, z których jedna pełni funkcje przewodniczącego.

§ 5. 

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji  zaznaczając , że jest to przetarg I i podaje do wiadomości:

1) przedmiot przetargu,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) minimalne postąpienie w wysokości 100,00 zł.

5) termin uiszczenia ceny nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu , które zaszły po ogłoszeniu  przetargu.  Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu.  Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

§ 6. 

 

1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

2. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

3. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia  niezwłocznie po wygraniu przetargu, lecz w terminie nie dłuższym niż 3  dni robocze od przeprowadzenia przetargu.

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

§ 7. 

Komisja przetargowa sporządza z jego przebiegu protokół, który powinien zawierać:

a) Określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,

b) Imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,

c) Wysokość ceny wywoławczej,

d) Najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,

e) Imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,

f) Wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,

g) Wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu

h) Wzmiankę o odczytaniu protokołu.  Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuję przewodniczący i członkowie komisji przetargowe.

§ 8. 

Organizator przetargu może go  unieważnić lub odwołać bez podania przyczyny.