Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu firmowego

1)      Nazwa i siedziba sprzedającego:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "FENIKS" Z/S 59-407 MŚCIWOJÓW 68 A

Tel. 76 878 85 34 lub 609319722

 

2)  Przedmiot przetargu:

Samochód ciężarowy do 3,5 t.; Marka: RENAULT;Model pojazdu: KANGOO DCI;Nr rejestracyjny DJA 37R8 ;Rok produkcji 2003 r.; Nr identyfikacyjny VF1C07AF28957337; Kolor powłoki lakieru - BIAŁY; Rodzaj silnika: diesel; Moc silnika 1461cm3/48 kw ; Skrzynia biegów : manualna; Przebieg: 176822 km.W zestawie 2 komplety opon lato/zima.

Data pierwszej rejestracji w kraju : 25.09.2012r

                3)      Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy.

                4)      Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 20.10.2014r. do godz. 10:00.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Mściwojów  pok. Nr 17;  59-407 MŚCIWOJÓW 43lub ze strony internetowej: www.msciwojow.pl

 

5)  Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta

- adres siedziby oferenta

- numer PESEL i NIP oferenta

- cenę ofertową i warunki jej zapłaty

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń - załącznik nr 1

Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 - 15:00 nie później jednak niż do dnia 20.10.2014r godz. 10:00 URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW POK. NR 17 59-407 MŚCIWOJÓW 43w zaklejonych kopertach z napisem, "Przetarg ofertowy" na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t.

Nie otwierać przed dniem 20.10.2014r. godz. 12:00.

6) Cena wywoławcza - 8000 zł ( słownie zł: osiem tysięcy złotych).

7) Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego.

Przedmiot przetargu można oglądać : MŚCIWOJÓW 43

 

8) Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze najkorzystniejszej oferty .

2. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

9) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

                                                                                                                             Elżbieta Soroka - Prezes