INFORMUJE SIĘ, ŻE W DNIU 28 LUTEGO 2017 R. (WTOREK) 0 GODZ. 12.30  W SALI NARAD URZĘDU GMINY W MŚCIWOJOWIE OBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY GMINY MŚCIWOJÓW

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
2. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 r.
- w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie;
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie za 2016 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Alkoholizmowi za 2016 r.
8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
9. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Męczyńska