Mściwojów,  dnia 10.02.2015 roku

 

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu

 

1. Przedmiotem przetargu są drzewa z gatunków lipa - 5 szt., olchy - 2 szt. rosnących na działkach nr 188/10  w obrębie wsi Luboradz:

a) lipy w ilości 5 szt.  - drewno opałowe - ok. 7,5 m3

b) olchy w ilości 2 szt. - drewno opałowe - ok. 1,63 m3

2. Cena wywoławcza drewna opałowego z pkt. 1 a) za 1m3 drewna opałowego wynosi 50,00 złnetto + należny 8% podatek VAT. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 10 zł

3. Cena wywoławcza drzewa w pkt. b) za 1 m3  drewna opałowego wynosi 60 zł netto + należny 8% podatek VAT. Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 20 zł

4. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany:

a) do zawarcia umowy kupna w terminie do 7 dni od dnia przetargu

b)zapłacenia ceny za wylicytowane drzewo w terminie do 3 dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe Bank Spółdzielczy w Jaworze o/Mściwojów nr63 8647 1020 0210 0003 2002 0005.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie po uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2015 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 11.30 (sala narad pok. nr 25).

5. Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował,
co najmniej jedno postąpienie w wysokości 10 zł za 1 m3 drewno opałowe z pkt. 1 a) i 20 zł za 1 m3 drewno opałowe z pkt. 1 b).

Wartość sprzedanego drewna (cena osiągnięta w wyniku przetargu) będzie powiększona
o 8 % podatek VAT.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie po numerem (76) 878 85 38. Treść niniejszego ogłoszenia znajdujesię również na stronie internetowej www.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.

Nabywca zobowiązany jest do wywiezienia i uporządkowania terenu w miejscowości Niedaszów na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny w przetargu, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nabywca zobowiązuje się wyciąć drzewa z działki nr 188/10, obręb Luboradz poniżej rzędnej pobocza, na której znajdują się drzewa będące przedmiotem przetargu Za wszelkie szkody powstałe na rzecz osób trzecich odpowiada Nabywca. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez wybrania którejkolwiek ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty lub złożenia ofert niższych niż cena wywoławcza, przetarg zostanie unieważniony.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pani Alina Woźnicka-Koch - podinspektor ds. ochrony środowiska i zabytków, tel.: 76/ 878-85-38, pok. nr 9 w godzinach pracy Urzędu w godzinach od 800-1500.