Jawor, dnia 06 grudnia 2016 r.

GNiŚ.7633.27.2016

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 85 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) w związku z wszczętym z urzędu postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski,

postanawiam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski".

uzasadnienie

            Dnia 09 października 2016 r. Starosta Jaworski wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację planowanego przedsięwzięcia  pn. "Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów,  powiat jaworski. Obwieszczeniem podał powyższe do publicznej wiadomości i zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

            W myśl art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Starosta Jaworki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 06.12.2016 roku nr WOOŚ.4240.963.2016.AG wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów wsi Luboradz, gmina Mściwojów, powiat jaworski realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 85 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

            Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano; skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związany z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania,  zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000 i ustalono co następuje.

            Scalenie gruntów polegać będzie na stworzeniu nowego układu działek w celu poprawienia warunków prowadzenia produkcji rolnej. Projektowany obszar scalenia obejmuje 438,1015 ha, w tym 432,8581 ha - grunty obrębu Luboradz oraz 5,2434 ha - grunty obrębu Drzymałowice, z czego m.in. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 20,9647 ha, co stanowi 4,8% powierzchni obszaru scalania, w tym drogi 19,6939 ha (4,5% powierzchni scalania), grunty orne o powierzchni 352,1033 ha, co stanowi 80,4% powierzchni scalania, łąki o powierzchni 13,1619 ha (3% powierzchni obszaru scalania) a lasy zajmują 19,2377 ha (4,4% powierzchni scalania). Planowany zakres prac obejmuje m.in. wydzielenie gruntów na cele miejscowej użyteczności publicznej (tj. drogi wewnętrzne), wydzielenia gruntów niezbędnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, utwardzenie nawierzchni przebudowywanych dróg, wybudowanie wzdłuż dróg rowów, wprowadzenie zadrzewień przydrożnych , likwidację i rekultywacje zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, stworzenie nowego uporządkowanego układu działek dostosowanego do obiektów fizjograficznych itp.

            Prace scaleniowe zakładają m.in. poprawienie struktury obszarowej gospodarstw na wniosek uczestników scalenia, zmniejszenie ilości działek w gospodarstwach oraz w obrębie i zapewnienie każdej działce ewidencyjnej dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej, a także poprawienie rozłogu gruntów m.in. poprzez lokalizację działek bliżej siedliska oraz zlokalizowanie dzierżaw obok gruntów własnych aby po scaleniu tworzyły korzystną do uprawy działkę gospodarczą, zniesieniu współwłasności gruntów rolnych niezabudowanych na wniosek współwłaścicieli, dostosowaniu granic działek ewidencyjnych do granic naturalnych z uwzględnieniem potrzeb nadania im kształtów dogodnych do uprawy. W terenie zostaną wykonane prace pomiarowe z założeniem osnowy pomiarowej oraz punktów granicznych do czego zostaną wykorzystane słupki betonowe.

            Zaplanowane działania związane z realizacją scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego nie spowodują zamiany dotychczasowego, rolniczego charakteru obszaru objętego scaleniem gruntów. Wykonane w ramach scalenia gruntów prac związanych m.in. z wprowadzeniem zadrzewień przydrożnych, stworzeniem nowego, uporządkowanego układu działek wpisującego się w obiekty fizjograficzne, wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych wsi, a tym samym na środowisko i mikroklimat. Likwidacja bądź znaczące ograniczenie dotychczasowych wad przestrzeni rolniczej poprzez dostosowanie nowo projektowanych granic działek do naturalnych obiektów fizjograficznych, z uwzględnieniem punktowych elementów krajobrazu i zmniejszenie tym samym powierzchni nieprodukcyjnych, wpłynie na właściwe planowanie przestrzeni obszarów wiejskich oraz racjonalną gospodarkę gruntami. Ułatwienie w procesie scalenia transferu ziemi z gospodarstw małych do gospodarstw o odpowiednim potencjale rozwojowym wpłynie dodatkowo na konkurencyjność sektora rolnego.

            Analizując możliwość oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzam, iż w zasięgu jego oddziaływania nie występują  obszary wodno-błotne, obszary górskie oraz obszary przylegające do jezior, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Najbliżej położony obszar chroniony; Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Łąki Książęce" znajduje się w odległości 5 km, natomiast najbliższy obszar Natura 2000; obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie  PLH020037 zlokalizowany jest w odległości ok. 9 km. W obrębie planowanej inwestycji znajduje się ciek Wierzbiak oraz obszary leśne.  

            Biorąc pod uwagę charakter, zakres planowanych prac, lokalizację głównie w obszarze gruntów rolnych oraz fakt wprowadzenia liniowych nasadzeń drzew oraz zachowania istniejących zadrzewień, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na w.w. elementy środowiska przyrodniczego oraz obszary Natura 2000. Lokalizacja, rodzaj  i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość trans granicznego oddziaływania na środowisko.

Dlatego też uwzględniając powyższe oraz zapisy art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uznano, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje . Postanowienie jest ostateczne.