Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie
ogłasza nabór na stanowisko operatora urządzeń, konserwatora maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków w Mściwojowie.

Wymiar etatu - 1/1

Wymiar czasu pracy - 8 godzin: 700-1500

Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:

- obsługa, prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno- kanalizacyjnej, usuwanie awarii, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach ścieków, sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Jest obywatelem polskim,
 2. Ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. Posiada wykształcenie:  minimum zawodowe, mile widziane średnie techniczne,
  preferowany profil (specjalność): instalator urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych,
 7. Doświadczenie w pracy w charakterze montera/konserwatora sieci wodnokanalizacyjnej, lub obsługi oczyszczalni i przepompowni ścieków, umiejętność montażu oraz naprawy przyłączy wodociągowych, umiejętność wymiany wodomierzy,
 8. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 9. Prawo jazdy kat. B + własny samochód,

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość podstaw obsługi sprzętu elektronicznego (komputer),
 2. Umiejętność obsługi niwelatora, zgrzewarek do rur,
 3. Mile widziana znajomość zagadnień elektryki, automatyki,
 4. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 5. Samodzielność,
 6. Terminowość,
 7. Dokładność,
 8. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 9. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 10. Mile widziane dodatkowe uprawnienia - spawacza, obsługi koparko-ładowarki, elektryczne do 1 kV, prawo jazdy kat. T.
 11. Punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii,

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. Obsługa krat, piaskownika, poletek osadowych, komór osadu i reaktorów biologicznych, prasy osadu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania oczyszczalni ścieków.
 2. Wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni ścieków.
 3. Prowadzenie ewidencji ścieków surowych, oczyszczonych.
 4. Prowadzenie ewidencji pracy oczyszczalni.
 5. Konserwacja urządzeń pracujących na oczyszczalni ścieków.
 6. Pobieranie prób, przeprowadzanie oceny ścieków.
 7. Obsługa monitoringu sieci i obiektów wod.-kan., analiza pozyskiwanych danych.
 8. Bieżąca kontrola stanu technicznego przepompowni ścieków i kolektorów kanalizacyjnych na terenie gminy.
 9. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie działania oczyszczalni ścieków oraz monitoringu sieci wod.-kan. oraz innych obiektów.
 10. Utrzymanie porządku na terenie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz ich otoczeniu wraz z wylotem ścieków oczyszczonych wraz ich odbiornikiem.
 11. Wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie oczyszczalni i przepompowni ścieków oraz kolektorów kanalizacji sanitarnej.
 12. Praca w systemie zmianowym w razie potrzeby.
 13. Wykonywanie drobnych remontów i napraw urządzeń i sprzętu znajdującego się na oczyszczalni oraz przepompowniach oraz konserwacja mienia, zgodnie z zaleceniami pracodawcy lub wyznaczonego przez niego pracownika.
 14. Organizowanie przeglądów okresowych urządzeń.
 15. Sprawdzanie prawidłowości działania urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 16. Utrzymywanie i uszczelnianie sieci wodno-kanalizacyjnej,
 17. Odczyty i plombowanie wodomierzy,
 18. Udział w odbiorach techniczny przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 19. Okresowe płukanie sieci wodociągowych,
 20. Usuwanie na bieżąco awarii SUW i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 21. Wymiana wodomierzy niesprawnych i montowanie nowych,
 22. Konserwacja i naprawa hydrantów przeciwpożarowych zamontowanych na sieci wodociągowej.
 23. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności.

IV. Wymagane dokumenty:

1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej,
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności,
5. Kopie świadectw pracy,
6. Kserokopia dowodu osobistego,
7. Oświadczenie o stanie zdrowia,
8. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
9. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2017 roku godz. 15:00 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów (sekretariat). Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Nabór na wolne stanowisko - konserwatora oczyszczalni ścieków w Mściwojowie."

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Ostateczny wybór kandydata może być poprzedzony rozmową kwalifikacyjną bądź testem.

Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów (www.msciwojow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 roku  o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202)

                                                                                                                             Piotr Jaworski

                                                                       Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                              w Mściwojowie