WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

konkurs na stanowisko dyrektora  

Szkoły Podstawowej w Snowidzy

Szkoły Podstawowej w Targoszynie

 

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, i §2, ust.2,Rozporządzenia    Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

II. Oferta osoby przystępującej do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły powinna

zawierać następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo polskie kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

-stażu pracy pedagogicznej -w przypadku nauczyciela, albo

-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu

kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z poźn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013r. poz.1388 z późniejszymi zmianami) w przypadku kandydata na dyrektora

publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz.1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r.poz.572 z późn.zm)

- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Kandydat jest obowiązany przedstawić na żądanie komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II, ppkt. 2, 4, 5, 11, 12.

IV. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego kandydata i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Snowidzy”  i „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Targoszynie” w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. pod adresem: Urząd Gminy Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (Sekretariat – pokój Nr 23 – do godz. 1500).

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mściwojów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie umieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów, parter.

2) na stronie internetowej BIP Gminy Mściwojów : http://bip.msciwojow.pl/

3) na stronie BIP Kuratorium Oświaty we Wrocławiu