WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu

1.Przedmiotem przetargu są drzewa z gatunku jesion w ilości 3 sztuk  o obwodach 147 cm, 252 cm i 340 cm, rosnących na działce nr  116 obręb wsi Targoszyn .
2.Cena wywoławcza drzew z pkt. 1 wynosi 300,00 zł brutto drewno opałowe.
3.Wysokość minimalnego postąpienia wynosi 30,00 zł.
4.Uczestnik który wygra przetarg  jest zobowiązany:
a)Do zawarcia umowy kupna w terminie 7 dni od dnia przetargu ( umowa jest integralną część ogłoszenia i stanowi zał. Nr 1).
b)Do zapłacenia ceny wylicytowanej w terminie do 3-ch dni od dnia przetargu na wskazane konto bankowe, Bank Spółdzielczy w Jaworze O/Mściwojów nr 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godzinach urzędowania po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia  2017 r. w siedzibie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43 o godzinie 10,50 ( sala narad).

5.Warunki przetargu:

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie w wysokości 30,00 zł.

Wartość sprzedanego drzewa (cena osiągnięta w wyniku przetargu) będzie powiększona o 8% podatek VAT.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać u organizatora przetargu osobiście lub telefonicznie pod numerem  (76) 878-85-33. Treść niniejszego ogłoszenia znajduje się również na stronie internetowej WWW.bip.msciwojow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

6.Wydanie  przedmiotu przetargu nastąpi po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy.
7.Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pani Iwona Stachera - Inspektor ds. rolnictwa i melioracji, Tel. 76/ 878-85-33, pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu od 8.00- 15.00.