Mściwojów, 26.10. 2018 r.

RM.6131.39.2018

WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG  OFERTOWY

 na  sprzedaż 5 sztuk drewna opałowego ( wiatrołomy) z nieruchomości Gminy Mściwojów, powiat Jaworski  obręb Targoszyn (park) 3 szt. lipa drobnolistna o obw. 330 cm. 105cm i 80 cm, 1 szt. Robinia Akacjowa o obw. 94 cm i 1 szt. Grab pospolity o obw. 80 cm.

Cena wywoławcza: 300,00 złotych brutto.

I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:  

 1. Ilość i wielkość drzew j.w,
 2. Koszty  związane z pozyskaniem zakupionego drewna  ponosi Kupujący, tj.: koszt wycinki drzew oraz transportu z własnym załadunkiem, zabezpieczeniem na czas  wycinki  drzew , wypłata odszkodowań, za wszelkie szkody wyrządzone podczas wycinki, w szczególności  na gruntach  przyległych, mieniu  ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób, uprzątnięcie drzew i gałęzi z działek na których dokonywano wycinki i terenów przyległych, wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. 2) w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.
 4. Do uprzątnięcia  drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania placu robót.

Po zakończeniu prac odebranych protokolarnie, nastąpi przekazanie placu Sprzedającemu. 

 II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 1. Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Kupujący nie może zaoferować ceny niższej niż cena wywoławcza, tj. 500 zł brutto.
 3. Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna cena brutto.
 4. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 6. W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte
  w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,
 7. Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2018 roku.

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

V. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty można składać  w zamkniętej kopercie zaadresowanej do  Sprzedającego Urząd Gminy w Mściwojowie 43, 59-407 Mściwojów, osobiście, faxem pod nr (76) 878-85-95, email: iwona.stachera@msciwojow.pl lub ug@msciwojow.pl  w terminie do 13 listopada 2018 roku do godz. 11.00.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

1.       Dokumenty  przetargowe  można pobrać  w siedzibie  sprzedającego pokój Nr 13 lub ze strony internetowej www.msciwojow.plw zakładce aktualności oraz, www.bip.msciwojow.pl  w zakładce przetargi.
2.       Osobą  upoważnioną  ze strony Sprzedającego do porozumiewania się z oferentami jest Iwona Stachera -  inspektor Urzędu Gminy w Mściwojowie tel. (076) 878-85-33, e-mail: iwona.stachera@msciwojow.pl
3.       Drzewa można oglądać  w obecności  przedstawiciela  UG w Mściwojowie  w dni robocze w godz. 8.00  - 14.00, przy wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
4.       Oferenci zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5.       Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j.)
6.       Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

 1. Wzór umowy,
 2. Oferta.