Mściwojów, dn. 01.08.2019r

OZP.271. 1 .7 .2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ŚWIADCZENIE USŁUG pn. „DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020”

Na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Gmina Mściwojowie zwraca się z zapytaniem ofertowym, o wartości nie przekraczającej 30 000 euro  na świadczenie usług  pn. „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, NIP 695-13-99-921, REGON 390647417, Tel. 76/878-85-20

Fax. 76/872-85-95

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020” na następujących trasach przewozu :
  1. Kurs 1 - dowózuczniów do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia lekcyjne w Marcinowicach): Szacunkowa długość trasy ok.20 km, uczniów 68, w tym: - do Szkoły Podstawowej w Targoszynie i Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia lekcyjne w Marcinowicach) wyjazd o godz.7.10 z miejscowości: Siekierzyce 0 uczniów, Zimnik 1 uczeń, Niedaszów 1+8 uczniów, Mściwojów 6 uczniów, Targoszyn 2+11uczniów, Drzymałowice 9 uczniów, Marcinowice 21 uczniów, Luboradz 9 uczniów,;

2)Kurs 2 – dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia w Marcinowicach)

do Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia lekcyjne w Marcinowicach): Szacunkowa długość trasy ok.20 km, uczniów 57 wyjazdo godz, 7.10 z miejscowości Mściwojów (skrzyżowanie) uczniów 5,Mściwojów (Urząd) uczniów 28, Snowidza Górna uczniów 4, Barycz uczniów 1, Godziszowa uczniów 4+5,Snowidza Dolna uczniów 5, Luboradz uczniów 5;

3) Kurs 1 - powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie o godz. 13.30  : Szacunkowa długość trasy 15 km, uczniów 30, w tym: - do miejscowości: Targoszyn (przy kurniku) – 1 uczniów, Drzymałowice 8 uczniów, Marcinowice 11 uczniów, Luboradz 7 uczniów,  Niedaszów 2 uczniów, Zimnik 1 uczeń;

4) Kurs 2- powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy o godz. 13.30 : Szacunkowa długość trasy 20 kmSnowidza (Szkoła) uczniów 22, w tym : - do miejscowości Godziszowa 4 uczniów, Grzegorzów, Rybno, Mściwojów (Urząd+Skrzyżowanie) 18 uczniów;

5) Kurs 3 powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Targoszynie(zajęcia Marcinowice) o godz. 14.35 : Szacunkowa długość trasy 14 km, uczniów 38, w tym: - do miejscowości: Targoszyn (kurnik) – 1+11 uczniów, Drzymałowice 1 uczeń, Marcinowice 10 uczniów, Luboradz 2 uczniów, Mściwojów (skrzyżowanie + Urząd ) 6 uczniów, Niedaszów 7 uczniów, Zimnik 0 uczniów, Siekierzyce 0 uczniów;

6) Kurs 4 powrót uczniów ze Szkoły Podstawowej w Snowidzy (zajęcia w Marcinowicach) o godz. 14.35 : Szacunkowa długość trasy 25  Km , uczniów 35; w tym : 5 Luboradz -, 9 Snowidza Górna, Snowidza Dolna,1 Barycz, 5 Godziszowa, 15 Grzegorzów, Rybno, Mściwojów (skrzyżowanie+Urząd).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Harmonogram dowozu, stanowiący Załącznik Nr 2 .

3. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy, spełniający warunki określone w niniejszym zapytaniu w ciągu 30 minut, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z tego obowiązku, Zamawiający zorganizuje przewóz uczniów na koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie usługi jedynie w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych umożliwiających jej wykonanie, takich jak : nadmierne opady atmosferyczne, gołoledź, klęska żywiołowa.

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA ICH SPEŁNIANIA

 1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o zamówienie przedstawią licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób.

2. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponowali minimum 2 środkami transportu zapewniającymi przewóz uczniów na każdej trasie (liczba miejsc siedzących: 52 osób + opiekun). Wykonawcy przedstawią wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia środków transportu jakim dysponują, dopuszczonego do ruchu drogowego z określeniem parametrów technicznych i informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz dołączą aktualny wykaz taboru oraz licencji na wykonywanie transportu osobowego - załącznik Nr 4.

4.  Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3).

IV. TERMIN REALIZACJI

Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta na okres 01.09.2019 r. – 30.06.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY CENOWEJ

 1. Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1 oraz załączniki:
  1. oświadczenie o spełnienie warunków ( załącznik nr 3),
  2. wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4),
  3. licencję uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego osób.
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Opakowanie i oznakowanie oferty – Ofertę należy złożyć w zamkniętej opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowane na Gminę Mściwojów (59-407 Mściwojów 43) oraz oznaczone napisem: „OFERTA NA : „Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020
 5. Przed podpisanie umowy Wykonawca dodatkowo dostarczy następujące dokumenty:
  1. Wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienie zawodowe kierowców, którzy będą świadczyć usługi w imieniu Wykonawcy.
  2. Ubezpieczenie OC i NW
  3. dowody rejestracyjne pojazdów, którymi będą świadczenie usługi.
 6. W przypadku jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono jednoznacznie wskazywać uprawnienie do popisania oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
 7. Wszystkie dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

VI. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO OPIS

CENA – 100%

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

VII. OGÓLNE WARUNKI UMOWY  -

 1. Wynagrodzenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej fakturyprzelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Cena biletu miesięcznego dla 1 ucznia nie może ulec zwiększeniu przez cały okres trwania umowy.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano czynności wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:

1) zmiany przepisów prawa - dopuszczalna zmiana w umożliwiająca dostosowanie postanowień umowy lub jego przedmiotu do nowych przepisów,

2) konieczności zastosowania innej stawki VAT - dopuszcza się zmianę w zakresie ceny brutto o wartość wynikającą ze zmiany stawki VAT,

3) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.

 1. Kary umowne :
 2. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyny  leżącej po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za cały okres świadczenia usługi.
  1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzestrzegania warunków harmonogramu przewozu (zał. Nr 2) oraz punktualnego i solidnego zabezpieczenia dowozu, Zamawiający ma prawo zastosować i naliczyć karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za cały okres świadczenia usługi.
 3. Niezależnie od zastosowania kar umownych Zamawiający może dochodzić swoich strat i szkód związanych z niewykonaniem zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty wynagrodzenia.
 5. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem cesji.

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 09 sierpnia 2019 r. do godz. 14.30  w Urzędzie Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43,  (sekretariat).
 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.
 3. Decydujące znaczenie, dla oceny zachowania powyższego terminu, ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
 4. Niezwłocznie po wyborze Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

IX. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU

- Elżbieta Soroka, tel. 76/ 878-85-34, e-mail: elzbieta.soroka@msciwojow.pl

X. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1
 2. Harmonogram dowozu zał. Nr 2
 3. Oświadczenie Wykonawcy zał. nr 3
 4. Wykaz sprzętu zał. Nr 4