Zarządzenie Nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Snowidzy

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559), art. 63 ust. 1 i 10 w zw. art. 29.1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Snowidzy, Snowidza 91a, 59-407 Mściwojów, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mściwojów.
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Mściwojów.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
(-)
Mariusz Foryś