Zakres działania i zadania gminy

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2. Do gminy należy rozstrzyganie w sprawach o których mowa w punkcie 1 jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
3. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

a. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
b. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
c. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
d. lokalnego transportu zbiorowego,
e. ochrony zdrowia,
f. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
g. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
h. edukacji publicznej,
i. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
j. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
k. targowisk i hal targowych,
l. zieleni gminnej i zadrzewień,
ł. cmentarzy gminnych,
m. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
n. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
o. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
p. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
r. promocji gminy,
s. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
t. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

4. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
5. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.
6. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
7. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
 
a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w punkcie 7 i 7a oraz w art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, rozpatruje sąd powszechny.

8. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w punkcie 6, 7 i 7a.
9. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w punkcie 8, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
10. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w punkcie 9, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
11. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.
12. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
13. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.
14. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w punkcie 3, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
15. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
16. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591) (zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806)