Mściwojów, 23.08.2006 r.

Nr ZP 341-9/4/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95,
www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 300 000 PLN


Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

- wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w latach 2006 – 2007 z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2006 r.
- kwota kredytu – 300 000,00 PLN
- wypłata kredytu jednorazowo.
- spłata kredytu w ratach miesięcznych od dnia 25.10.2006 r. do dnia 25.09.2007 r.,
- spłata odsetek w ratach miesięcznych, każdego 25-go dnia miesiąca,
- odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.
KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Słownik CPV – 66130000-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
26.09.2006 r. – 25.09.2007 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Zdzisław Sokołowski – Skarbnik Gminy
tel. (0**76) 878-85-24 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia
04.09.2006 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2006 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

WW postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.