Mściwojów, 21.08.2006 r.

Nr ZP 341-8/4/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95,
www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Targoszynie”.

Remont więźby dachowej 240 m2, Prace remontowe i adaptacyjne wewnątrz budynku 1277 m2, Docieplenie budynku 550 m2, Instalacja elektryczna 160,0 mb, Instalacja wod.-kan. 140,0 mb.
KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Słownik CPV – 45212000-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 08.12.2006 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego
tel. (0**76) 878-85-26 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia
31.08.2006 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2006 r. o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

WW postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Oferent winien wnieść wadium w wysokości 4.000 zł, słownie: cztery tysiące zł.
- w pieniądzu do dnia 30.08.2006 do godz. 15.00 na konto nr

74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) do dnia 30.01.2006 r. do godz. 11.45 – u Skarbnika Gminy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.


                                                                                                                          obrazekobrazek