Mściwojów, 17.07.2006r.

ZP 341-6/4/2006

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na usługi o wartości poniżej równowartości 60 000 EURO

 

URZĄD GMINY MŚCIWOJÓW
59-407 Mściwojów
tel. 076/ 872-85-22 e-mail:
ug@msciwojow.pl; www.msciwojow.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony
w trybie art. 39 ustawy z dnia 9 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. 2004 Nr 19 poz.177 z późn. zm.) na
„Dowóz dzieci z terenu gminy Mściwojów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2006-2007”1. Opis przedmiotu zamówienia:
- Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół na następujących trasach

KURS Nr 1
GODZ. 7.00 SIEKIERZYCE - NIEDASZÓW (7.10) ZIMNIK (7.15) – MŚCIWOJÓW (7.20) LUBORADZ (7.25) MARCINOWICE (7.35); - TRASA OK. 14 KM,
MAX. ILOŚĆ DZIECI – 38

GODZ. 7.35 MARCINOWICE - TARGOSZYN - MARCINOWICE (7.45); TRASA OK.6,5 KM,
MAX. ILOŚĆ DZIECI - 37

KURS Nr 2
GODZ. 7.45 MARCINOWICE - MŚCIWOJÓW (7.55)- NIEDASZÓW (8.00)- SIEKIERZYCE (8.05) –- NIEDASZÓW (8.15) - ZIMNIK (8.20)- NIEDASZÓW; TRASA OK. 16,5 KM,
MAX ILOŚĆ DZIECI - 28

POWRÓT (PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK)

KURS Nr 1
GODZ.13.10 MARCINOWICE – LUBORADZ (13.15) – MŚCIWOJÓW (13.20) - NIEDASZÓW (13.25)- ZIMNIK (13.30)– NIEDASZÓW (13.35) - SIEKIERZYCE (13,40) – MŚCIWOJÓW (14.10); TRASA OK. 20,5 KM,
MAX ILOŚĆ DZIECI - 49

POWRÓT (WTORKI)
KURS Nr 1
GODZ.14.10 MARCINOWICE – LUBORADZ (14.15) – MŚCIWOJÓW (14.20) - NIEDASZÓW (14.25)- ZIMNIK (14.30)– NIEDASZÓW (14.35) - SIEKIERZYCE(14,40) – MŚCIWOJÓW(14.50); TRASA OK. 20,5 KM,
MAX ILOŚĆ DZIECI - 49

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Mściwojów pok. nr 10 lub ze strony internetowej
www.msciwojow.pl.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
5. Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 01.09.2006 r. do dnia 22.06.2007 r., zgodnie z MEN kalendarz roku szkolnego 2006-2007.
6. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do przewozu osób.
7. Zamawiający nie przewiduje konieczności wpłacania wadium przez Oferentów.
8. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
- cena przedmiotu zamówienia - 100 %.
9. Termin składania ofert upływa dnia 03.08.2006 o godzinie 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.08.2006 o godzinie 12.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)
10. Termin związania ofertą - 30 dni.
11. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.