Mściwojów, 24.05.2006 r.

Nr ZP ZP 341-5/4/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95,
www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbudowę gminnej drogi dojazdowej w Mściwojowie działka nr 226”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT:
- cena – 100 %,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 10.08.2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.
Cena SIWZ – 40 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Stanisław Pisulski – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i drogownictwa
tel. (0**76) 878-85-35 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia
12.06.2006 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2006 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Oferent winien wnieś wadium w wysokości 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych.
- w pieniądzu do dnia 09.06.2006 r. do godz. 15.00 na konto nr

74 8647 1020 0210 0003 2002 0001

- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) do dnia 12.06.2006 r. do godz. 11.30 – u Skarbnika Gminy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny brutto przedstawionej w ofercie.