Mściwojów, 07.04.2006 r.

Nr GOSP 341-1/3/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 20, tel. (0**76) 872-83-98, fax. (0**76) 872-83-98, e-mail
gopsmsciwoj@poczta.onet.pl ogłasza przetarg nieograniczony „Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Mściwojów”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100% - za 1 gorący posiłek
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 04.05.2006 r. do 21.07.2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pani Krystyna Pobihon – Kierownik GOPS w Mściwojowie
tel. (0**76) 872-83-98 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (59-407 Mściwojów 20) w terminie
do dnia 24.04.2006 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.2006 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego (59-407 Mściwojów 20).

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.