Mściwojów, 14.03.2006 r.

Nr ZP 341-3/4/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95,
www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Targoszyn”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT:
- cena – 100 %,
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 14.06.2006 r.
CPV - 74000000-9

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Zbigniew Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego
tel. (0**76) 878-85-26 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia
30.03.2006 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2006 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.