Mściwojów, 21.03.2007 r.

Nr ZP 341-1/4/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. 0**76) 872-85-95, www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Obsługę bankową budżetu Gminy Mściwojów”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
Bankowa obsługa rachunków Gminy Mściwojów, jednostek organizacyjnych Gminy Mściwojów oraz samorządowej instytucji kultury polegająca na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących budżetu, rachunków funduszy specjalnych i celowych, rachunków pomocniczych,
2) realizowaniu wpłat i wypłat gotówkowych,
3) realizacji poleceń przelewów do innych banków w następujący sposób:
a) w rozliczeniach międzybankowych:
- zlecenia złożone do godz. 13.00 – realizacja w tym samym dniu roboczym,
- zlecenia złożone po godz. 13.00 – realizacja w następnym dniu roboczym,
b) w rozliczeniach wewnątrzbankowych – realizacja w czasie rzeczywistym,
4) udostępnieniu systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną n/w czynności oraz bezpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie:
a) sporządzania poleceń przelewu z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych,
b) uzyskiwania informacji i historii o wszystkich operacjach wykonanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
c) dokonywania lokat wolnych środków,
d) automatycznego śledzenia statusu wykonania zlecenia,
e) możliwość importu zleceń przez system elektroniczny systemów finansowo -księgowych,
5) system elektroniczny wdrożony u zamawiającego musi zapewniać pracę wielostanowiskową, minimum 3 użytkowników,
6) codziennym przygotowywaniu wyciągów bankowych,
7) otwarciu dodatkowego konta nie później niż następnego dnia od złożenia wniosku na piśmie lub możliwości automatycznego zakładania kont przez zamawiającego poprzez system elektroniczny,
8) potwierdzaniu stanu salda, również telefonicznie dla upoważnionej przez zamawiającego osoby,
9) udzielaniu gminie na jej wniosek zgodnie z procedurą kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 500 000 zł

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Bieżąca obsługa bankowa - 70%
2. Oprocentowanie środków na rachunkach i oprocentowanie lokat - 15%
3. Oprocentowanie kredytu - 15%

Słownik CPV – 66130000-0
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 01.05.2007 r. – 30.04.2010 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pobrać ze strony internetowej – www.msciwojow.pl lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Zdzisław Sokołowski – Skarbnik Gminy tel. (0**76) 872-85-22 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych tel. (0**76) 872-85-22 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia 10.04.2007 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2007 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)

W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.