Mściwojów, 28.12.2005 r.

Nr ZP 341-20/4/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95, www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont budynku Urzędu Gminy w Mściwojowie”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.05.2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym – cena 35 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pani Zbigniew Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego tel. (0**76) 878-85-26 w godz. w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45212000-6
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia 16.01.2006 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2006 r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.500 zł.