Mściwojów, 22.07.2005 r.

Nr ZP 341-7/4/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95, www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Mściwojów w roku szkolnym 2005/2006”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kod CPV 601122008-8
Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 01.09.2005 – 30.06.2006 r.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym. – cena 5 zł.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Elżbieta Soroka – Inspektor ds. kadr i BHP tel. (0**76) 878-85-34 w godz. 10.00-14.00
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 10.00-14.00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia 08.08.2005 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2005 r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad)
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.