Mściwojów, 16.03.2005 r.

Nr ZP 341-2/3/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGmina Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, tel. (0**76) 872-85-22, fax. (0**76) 872-85-95, www.msciwojow.pl, e-mail ug@msciwojow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mściwojów”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
KRYTERIA OCENY OFERT:
- cena – 90%,
- termin wykonania 10 %

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 16 miesięcy od daty podpisania umowy.

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pan Zbigniew Jaworski – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego
tel. (0**76) 878-85-26 w godz. 1000-1400
Pan Witold Jakóbczyk – Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych
tel. (0**76) 878-85-37 w godz. 1000-1400

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 23 (sekretariat) w terminie do dnia 04.04.2005 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2005 r. o godz. 12.15. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 25 (sala narad).
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.

Oferent winien wnieś wadium w wysokości 4.000 zł, słownie: cztery tysiące zł.

- w pieniądzu do dnia 01.04.2005 do godz. 15.00 na konto nr 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001
- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) do dnia 04.04.2005 r. do godz. 11.30 – u Skarbnika Gminy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.