Mściwojów, 25.05.2005 r.

Nr GOPS 341-1/3/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUROGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 20, tel. (0**76)872-83-98, fax. (0**76) 872-83-98, e-mail msciwojow@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przygotowaniu gorących posiłków jedniodaniowych dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób starych, chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Mściwojów”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT: CENA (KOSZT) – 100%
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 21.03.2005 r. do 31.12.2005 r..
Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
Pani Krystyna Pobihon – Kierownik GOPS w Mściwojowie
tel.: 0 (prefiks) 076 872-83-98, w godz. 10:00–14:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 14.03.2005r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2005 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
W postępowaniu przetargowym mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne, zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców według formuły „spełnia - nie spełnia”, na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń, określonych w SIWZ.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.