Ogłoszenie


        Urząd Gminy w Mściwojowie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na „Budowę kanalizacji dla wsi Niedaszów” zaprasza zainteresowane osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na w/w zadaniu.
Oferta powinna zawierać wynagrodzenie procentowe w stosunku do wartości brutto zawartej umowy z wykonawcą oraz kserokopię referencji (mile widziane referencje instytucji samorządowych).
Forma składania ofert: osobiście, fax, e-mail. Termin składania ofert – 27.03.2008 r. godz. 12.00