Gmina Mściwojów licząca 4.144 mieszkańców zamieszkałych w 12 sołectwach leży w południowo - wschodniej części województwa dolnośląskiego, w dawnym księstwie Świdnicko - Jaworskim, zajmuje 72 km 2.
Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe Szczecin - Jakuszyce (nr 374) i Jawor - Wrocław (nr 373).
           Mściwojów, siedziba Urzędu Gminy, oddalona jest od Wrocławia 65 km a od Jeleniej Góry 40 km, od Legnicy 25 a od Jawora 5 km.
Przez gminę przepływa rzeka Wierzbiak będąca dopływem Kaczawy. Gmina jest typowo rolnicza. Posiada gleby bardzo dobre i dobre, a rolnikom sprzyja specyficzny pod względem wegetacji klimat (220 dni), umożliwiający produkcję materiału szkółkarskiego i nasiennego. Wysokiej jakości produkty rolne (warzywa i owoce) stanowią doskonałą podstawę do uruchomienia tu zakładów przetwórstwa rolnego.
Rolnicy są producentami zdrowej, ekologicznej żywności gdyż na terenie gminy a także w sąsiedztwie nie występują zakłady wytwarzające toksyczne środki przemysłowe.
           Gmina Mściwojów to także teren zasobny w złoża granitu tak zwany granit strzegomski oraz piasku i żwiru.
           Na rzecze Wierzbiak został wybudowany zbiornik retencyjny "Mściwojów" powierzchnia zalewu wynosi 66,5 ha głębokość 6 m. i spełnia on funkcje:Znaczną część regionu gminy pokrywają młode utwory czwartorzędowe, osady trzeciorzędowe odsłaniają się na powierzchni w postaci małych, izolowanych płatów. Staropaleozoiczna seria łupkowa ma odsłonięcia w NE części gminy, w rejonie Luboradza, Drzymałowic, Marcinowic, a także w Jaworze. W południowej części, w okolicy Zimnika, odsłaniają się granity masywu Strzegomskiego. Według ekspertyzy geologicznej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne z siedzibą w Wrocławiu do ciekawych odsłonięć naturalnych wymagających objęcia ochroną należy profil łupków epimetamorficznych leżących pomiędzy Luboradzem a wsią Skała (gmina Wądroże Wielkie). Profil ciągnie się wzdłuż wschodniego zbocza doliny i zaczyna od południa łupkami szarogłazowoilastymi, poprzez łupki kwarcowo - serycytowe z żyłkami kwarcu i kończy na północy łupkami szarogłazowoilastymi. Skałki są niewielkie, częściowo izolowane lecz bardzo urozmaicone pod względem ułożenia oraz wykształcenia litologicznego. W środkowej i północnej części profilu występują ciekawe formy tektoniczne w postaci wyraźnych fałdów, złupkowacenia i lineacji. Jest to profil fragmentu starszego podłoża jednostki Złotoryja - Luboradz. Jego znaczenie naukowe, dokumentalne i jest wysokie
          Geologiczne sztuczne odsłonięcia jak kamieniołomy "Zimnik l" granitu biotytowego i jego odmiany drobnoziarnistej "Zimnik" oraz żyła kwarcu mlecznego w Marcinowicach są obiektami o znaczeniu dydaktycznym i wymagają rekultywacji (dwa ostatnie z w/w są nieczynne) i trafnego zagospodarowania.
          Z map glebowo-rolniczych gminy Mściwojów wynika, że na terenach użytków rol­nych występują następujące jednostki typologiczne: gleby brunatne, bielicowe, czarne ziemie oraz mady.
          Prawie całą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne. Gleby są urodzajne - zalicza się je do klas botanicznych II-IV, które zajmują 99% gleb ornych. Podział gruntów ornych przedstawia się następująco. Największa powierzchnia, 3158,03 ha zajmują gleby klasy III a; 1158,03 ha - gleby klasy II; 718,02 ha - gleby klasy Illb; 513,54 ha - gleby klasy IVa; 68,82 ha - gleby klasy IVb; 3,68 ha - gleby klasy I. Gleby gorszej jakości - klasy V, VI występują w postaci nielicznych enklaw i łącznie zajmują 56,76 ha . Użytki zielone w tym łąki klas II-IV zajmują 136,5 ha , a pastwiska klas jak wyżej - 277,89 ha


- magazynowania wody dla potrzeb rolnictwa,
- przeciwpowodziowe,
- rekreacyjno - turystyczne,
- położenie - zbocze winnej góry o podłożu żwirowym,
- pełne uzbrojenie (woda uzdatniona - 100 m., kanalizacja
  300 m., puszka telefoniczna 200 m., Posterunek Policji -
  300 m., Ośrodek Zdrowia 1,5 km, Urząd Gminy 600m). 

          Teren gminy jest w pełni przygotowany pod inwestycje o charakterze gospodarczym przemysłu rolno - przetwórczego, z możliwością wykorzystania z w/w zbiornika wody w I klasie czystości (100 litrów na sekundę) do w/w celów. Są też do zagospodarowania skomunalizowane obiekty gospodarcze o dużej powierzchni, posiadamy również możliwości inwestowania w sektorze turystycznym i rekreacyjnym.
          Gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Promocji Dolnego Śląska, Akademią Sztuk Pięknych z Wrocławia - co roku w miesiącu wrześniu przeprowadzane są międzynarodowe plenery malarskie, oraz współpracuje z Akademią Rolniczą z Wrocławia, na potrzeby której powstaje placówka naukowo - badawcza (Wodomistrzówka) na bazie zbiornika retencyjnego "Mściwojów".
          Ważnym przedsięwzięciem podjętym wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji Dolnego Śląska jest zawarte porozumienie o utworzeniu na bazie będącego własnością gminy kompleksu pałacowo - parkowego w Targoszynie Centrum Kultury Edukacji i Promocji "Dom Śląski".
Uruchomienie Centrum wymaga bardzo wiele nakładów na remont i modernizację pałacu, obiektów towarzyszących i parku dlatego też działalność będzie uruchomiana sukcesywnie. Zaczęto od uruchomienia kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży, imprez kulturalno - oświatowych. W niedalekiej przyszłości kompleks obiektów stanie się bazą dla działań ukierunkowanch na współpracę regionalną i międzynarodową zwłaszcza dla samorządów i producentów z pogranicza Polski, Czech i Niemiec.
          Od roku 1996 gmina jest członkiem Euroregionu NYSA. Realizując program współpracy przygranicznej podpisaliśmy umowę o współpracy z gminą Czeską Jiretin pod Bukovou, Albrechtice i Juzefov Dul - wynikiem czego jest wymiana młodzieży szkolnej (kolonie). Okres historyczny dla naszych terenów rozpoczyna się już w XIII wieku, dzisiejszy Mściwojów znany był jako rycerska wieś Prawin. Pierwszymi ich właścicielami wzmiankowanymi w dokumentach z 1296 roku byli Henrich de Provin i Walwano de Profi. W połowie XVI stulecia wieś przeszła w ręce rodu Bibramów, należącego wówczas do jednej z najznakomitszych rodzin śląskich. W śród jego przedstawicieli byli m.in. radca dworu cesarskiego i starosta księstwa świdnicko - jaworskiego.
W 1642 wieś wraz z innymi dobrami kupuje baron Otto von Nostitz, wicekanclerz Cesarstwa Niemieckiego a od 1650 roku starosta księstwa świdnicko - jaworskiego. Dobra zostają w rodzinie Nostitzów do II wojny światowej.

Do najciekawszych zabytków zaliczamy:

- XVI wieczny kompleks zamkowo-pałacowy w Luboradzu,
- Pałac z 1897 r. w Targoszynie - Dom Śląski w Targoszynie
- Kościół św. Jadwigi w Targoszynie,
- Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Mściwojowie,
- Pawilon na wyspie w Mściwojowie,
- Kościół pw. Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Luboradzu,
- Dwór w Drzymałowicach,
- Pałac z II połowy XVII wieku w Snowidzy

Wiecej informacji na www.msciwojow.pl