Skrót - Wyjaśnienie skrótu


art.  -  artykuł
BIP  -  Biuletyn Informacji Publicznej
DK  -  Dialog Konkurencyjny
ds.  -  do spraw
Dz.U.  -  Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Dol.  -  Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
itp.  -  i tym podobne
K.p.a.  -  Kodeks postępowania administracyjnego
M.P.  -  Monitor Polski
NIP  -  Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK  -  Najwyższa Izba Kontroli
NSA  -  Naczelny Sąd Administracyjny
nr  -  numer
OC  -  obrona cywilna
PESEL  -  Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt  -  punkt
PN  -  Przetarg Nieograniczony
p.o.  -  pełniący/a obowiązki
PO  -  Przetarg Ograniczony
poz.  -  pozycja
REGON  -  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
RIO  -  Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn.  -  tekst jednolity
TERYT  -  Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
UE  -  Unia Europejska
ust.  -  ustęp
WPF  -  Wieloletni Plan Finansowy
WPI  -  Wieloletni Plan Inwestycyjny
ww.  -  wyżej wynieniony/a
wz.  -  w zastępstwie
zal.  -  załącznik
z pozn.zm.  -  z późniejszą/ymi zmiana/ami
z pozn. sprost.  -  z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up.  -  z upoważnienia