Rada Gminy Mściwojów

Sesja

Protokół nr VI.4.2019

VI Sesja w dniu 29 kwietnia 2019

Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2019 o godz. 12:00, a zakończono o godz. 12:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.

Obecni:
1. Krzysztof Boberda
2. Tadeusz Budziński
3. Aleksander Czapla
4. Jerzy Delanowski
5. Małgorzata Drabowicz
6. Grzegorz Januszek
7. Jan Kołodziejczyk
8. Zbigniew Łuniewski
9. Henryk Michalak
10. Krzysztof Opora
11. Andrzej Puchała
12. Marek Rajnert
13. Tomasz Siczek
14. Waldemar Tłusty
15. David Wojciechowski

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze- Jarosław Simon

2. Wójt Gminy- Mariusz Foryś

3. Sołtysi i kierownicy jednostek

Podjęte uchwały na VI sesji Rady Gminy Mściwojów:
- uchwała Nr VI.54.2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie,
- uchwała Nr VI.55.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2018,
- uchwała Nr VI.56.2019 w sprawie zmiany uchwały nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019.

1. Otwarcie sesji.

Otwarcia VI sesji Rady Gminy Mściwojów dokonał Przewodniczący Rady Tomasz Siczek.

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi kworum do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

W związku z niewniesieniem uwag do protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Pan Przewodniczący stwierdził, że uważa się go za przyjęty.

4. Informacja na temat stanu bezrobocia w gminie i w powiecie jaworskim- podejmowanie działań w kierunku jego zmniejszenia w 2018 roku.

Informację na temat stanu bezrobocia w gminie i w powiecie jaworskim, w tym podejmowanie działań w kierunku jego zmniejszenia w 2018 roku przedstawił Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze Pan Jarosław Simon. Dyrektor przedstawił, między innymi informację o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Jaworskim i Gminie Mściwojów. Na koniec 2018r. stopa bezrobocia w powiecie jaworskim wynosiła 12,2%, gdzie w województwie dolnośląskim wynosiła 5,2% a w kraju 5,8%.W ramach  aktywnego pośrednictwa pracy PUP w 2018r. pozyskał ogółem 941 miejsc pracy stałej, na które skierowano 483 osoby, w tym 56 osób bezrobotnych z terenu gminy Mściwojów. Pan Dyrektor szeroko zapoznał także z formami wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Rozwój przedsiębiorczości PUP wspierał poprzez pomoc osobom bezrobotnym w samozatrudnieniu – w 2018r.. Podpisano 11 umów o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w tym 2 z terenu gminy. Ponadto zawarto 6 umów z organizatorami stażu z terenu gminy, w wyniku których skierowano 6 osób bezrobotnych . W szkoleniach grupowych bądź indywidualnych uczestniczyło 3 osoby bezrobotne z terenu gminy. W ramach robót publicznych w 2018r. wsparcie uzyskał 1 pracodawca z gminy Mściwojów dla 2 osób bezrobotnych. W ciągu 2018r. na skutek działań PUP, wsparciem: bezkosztowym/ pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe/ oraz finansowanym ze środków publicznych objęto 173 osoby z terenu gminy wykorzystując środki EFS i środki Funduszu Pracy oraz 224 osoby pozostające w zatrudnieniu wydatkując środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w tym z terenu gminy Mściwojów 2 pracodawców.

Po wysłuchaniu Pana Dyrektora głos zabrał Wójt pytając bon zasiedleniowy.

Dyrektor wyjaśnił czym jest bon zasiedleniowy i jak można to świadczenie uzyskać. Ponadto, poinformował że od czerwca, w związku ze zmianą przepisów, nie będzie już profilowania bezrobotnych.

Innych pytań, uwag do przedstawionej informacji nie złożono.

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

Po wysłuchaniu informacji z pracy Wójta w okresie między sesjami uwag nie zgłoszono.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

Przystępując do rozpatrywania projektów uchwał Pan Przewodniczący poinformował, że wszystkie projekty uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Mściwojów przed sesją.

Głosowania nad poszczególnymi uchwałami odbywały się na urządzeniach umożliwiających sporządzenie imiennego wykazu głosowań.

1) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie,

Głosowano w sprawie:

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Jan Kołodziejczyk

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Mściwojowie została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

( Uchwała Nr VI.54.2019 w załączeniu )

2) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2018,

Głosowano w sprawie:

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2018.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Jan Kołodziejczyk

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie za rok 2018 została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

( Uchwała Nr VI.55.2019 w załączeniu )

3) w sprawie zmiany uchwały nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019.

Głosowano w sprawie:

zmiany uchwały nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019.

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (14)

Krzysztof Boberda, Tadeusz Budziński, Aleksander Czapla, Jerzy Delanowski, Małgorzata Drabowicz, Grzegorz Januszek, Zbigniew Łuniewski, Henryk Michalak, Krzysztof Opora, Andrzej Puchała, Marek Rajnert, Tomasz Siczek, Waldemar Tłusty, David Wojciechowski

NIEOBECNI (1)

Jan Kołodziejczyk

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II.16.2018 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2019 została przyjęta jednogłośnie „za” przy obecności 14 radnych.

( Uchwała Nr VI.56.2019 w załączeniu )

7. Informacja na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2019r.

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie przedstawiła informację na temat zabezpieczenia usług zdrowotnych na terenie gminy w 2019r.

Po wysłuchaniu Pani Kierownik głos zabrał Radny A. Czapla pytając czy na stronie urzędu będzie aktualny grafik przyjmowania lekarzy.

Pani Kierownik GOZ odpowiadając poinformowała, że zostanie dodany aktualny grafik przyjmowania pacjentów przez lekarzy.

Innych pytań, uwag nie zgłoszono do przedstawionej informacji.

8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

Pani Kierownik przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

Poinformowała, że tendencja jest spadkowa- jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z pomocy społecznej. Ponadto, poinformowała że zauważalny jest wzrost świadczeń niepieniężnych.

Uwag i pytań nie zgłoszono do przedstawionej oceny.

9. Sprawy różne.

W ramach spraw różnych zgłoszono:

Radny G. Januszek złożył dwie interpelacje:

- w sprawie prawidłowego zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej usytuowanej na chodniku w sołectwie Targoszyn na wysokości posesji nr 38 przy drodze powiatowej nr 2792D,

- w sprawie odnowienia istniejącego przejścia dla pieszych, usytuowanego na drodze gminnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Targoszyn.

Ponadto Radny zgłosił konieczność usunięcia zalegającej ziemi przy wjeździe do parku od strony bloków.

Radny T. Siczek złożył interpelację w sprawie uzupełnienia poboczy przy drodze powiatowej relacji Mściwojów – Niedaszów oraz wykoszenia rowów w ciągu w/w drogi powiatowej oraz drogi powiatowej relacji Mściwojów – Jawor, a także wyczyszczenia rzeki Wierzbiak w obrębie wsi Mściwojów.

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Na zakończenie głos zabrał Pan Przewodniczący zapraszając wszystkich Radnych, Sołtysów i mieszkańców gminy  na Gminne Obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 11.05.2019r. na boisku przy szkole w Marcinowicach.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący zamknął VI sesję Rady Gminy Mściwojów dziękując wszystkim za przybycie.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Mściwojów

Tomasz Siczek

 

Przygotowała: Małgorzata Tomczuk- podinspektor ds. samorządowych, zdrowia, sportu, USC, ewidencji działalności gospodarczej i ppoż.