Mściwojów, dnia 13 czerwca 2019 roku

OZP.271.10.2019

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający – Gmina Mściwojów, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie, w granicach działki 234 (dz. nr 234 od 0+000 km do 0+110 km). Intensywne opady atmosferyczne i silny wiatr sierpień 2017 r.”

 

Uzasadnienie

 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku Gmina Mściwojów wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie, w granicach działki 234 (dz. nr 234 od 0+000 km do 0+110 km). Intensywne opady atmosferyczne i silny wiatr sierpień 2017 r.” z terminem składania ofert do dnia 15 maja 2019 godz. 11:00. W wyznaczonym terminie zostały złożone 3 oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu, zaproponowana najniższa cena  oferty w sposób znaczący przekracza kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył w budżecie na sfinansowanie niniejszego  przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania
na  cyt. powyżej podstawie prawnej.