Mściwojów, dnia 12.08.2020 roku

OZP.271.5.2020                                                                                     

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art.  92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn..:
„Rewitalizacja zabytkowych zabudowań folwarcznych we wsi Mściwojów – budynek A” dokonano  wyboru oferty najkorzystniejszej.

1.    Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:

MLL BUILDING CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Krzycka 62,
53-020 Wrocław

Uzasadnienie wyboru:

1. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena 60 %, okres gwarancji – 40%
Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największą liczbę punktów.

2.    Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena- 60 pkt.

Liczba punktów w kryterium Gwarancja – 40 pkt.

1.        

Usługi Remontowo Budowlane Robert Chwalana, ul. Wiśniowa 10,

59-420 Bolków

55,29

40,00

2.        

LK INWEST Sp. z o.o., ul. Wojszycka 46, 53-006 Wrocław

53,66

40,00

3.        

Zakład Remontowo-Budowlany „DRAGON” STANISŁAW KLEINA

ul. Tysiąclecia 7, 84-360 Łeba

58,80

 

 

 

40,00

 

 

4.        

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX” Jan Bocheński

ul. Zielona 8, 58-400 Kamienna Góra

 

57,01

 

 

 

40,00

 

 

5.        

MLL BUILDING CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Krzycka 62, 53-020 Wrocław

 

60,00

 

 

40,00

 

 

 

3.    Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania.

4.    Termin podpisania umowy wyznaczony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy.