WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

 1. I  przetarg ustny nieograniczony na najem będącego własnością Gminy Mściwojów lokalu użytkowego położonego wMarcinowicach nr 29 o powierzchni użytkowej 59,81 m2
 2. Lokal użytkowy zlokalizowany jest na parterze w budynku komunalnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną.
 3. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo – usługowej (sklep spożywczy lub wielobranżowy).
 4. Cena wywoławcza -minimalny miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi - 7,00 zł/1m2 plus podatek VAT 23%.
 5. Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/1m2.
 6. Wadium wynosi 500,00 zł.
 7. Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużywanej energii elektrycznej, wody i odprowadzanych ścieków oraz do uiszczania należnego podatku od nieruchomości, wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Mściwojów na dany rok.Gmina Mściwojów zastrzega sobie waloryzację czynszu najmu w oparciu o średni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni. Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do końca każdego miesiąca za dany miesiąc.
 8. Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.
 9. Lokal do dnia 30 września 2020 r. jest wynajęty przez dotychczasowego najemcę.
 10. Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. o godz.14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).
 11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeliwpłacą wadium na rachunek Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 nie później niż do dnia 15 września2020 r.(decyduje data wpływu na rachunek), stawią się osobiście na przetargu lub poprzez działające w ich imieniu osoby albo przedłożą pisemne pełnomocnictwo, przedłożą dokument tożsamości, przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.
 12. Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez wynajmującego wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 13. Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów.
 14. Ogłoszenie o przetargach podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej (www.bip.msciwojow.pl) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.
 15. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie (administratora lokalu) w godzinach jego urzędowania lub telefonicznie (076)872 84 01.