Mściwojów, dnia 31.03.2021 r.

OZP.6220.1.2021

POSTANOWIENIE

 

         Działając z urzędu na podstawie art. 113 § 1 w związku z art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.)

postanawiam:

            sprostować oczywistą omyłkę pisarską we wniosku z dnia 23.02.2021 r.
znak OZP.6220.1.2021, do organów o wydanie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wyrażenie opinii w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji (do rzędnej spągu +100 m n.p.m i zwiększonym wydobyciu do 900 000 Mg rocznie) i przeróbce kopaliny w Kopalni Granitu „Zimnik I).

w następujący sposób:

 

-        Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 75 ust. 4   zastępuje się zdaniem: Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz art. 75 ust. 4  oraz art. 77. ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Uzasadnienie: 

            We wniosku z dnia 23.02.2021 r. znak OZP.6220.1.2021 o wydanie opinii w sprawie raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji (do rzędnej spągu +100 m n.p.m i zwiększonym wydobyciu do 900 000 Mg rocznie)
i przeróbce kopaliny w Kopalni Granitu „Zimnik I).

 błędnie wpisano podstawę prawną.

 

            Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. Organ administracji publicznej może sprostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

            Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego.

 

            Na postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 7 dni od daty otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Mściwojów.

 

Postanowienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów: http://bip.msciwojow.pl/?c=1002 zakładka ochrona środowiska- decyzje środowiskowe oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.