WÓJT GMINY MŚCIWOJÓW

ogłasza

I  przetarg ustny nieograniczony na najem będącego własnością Gminy Mściwojów lokalu użytkowego położonego wTargoszynie nr 57 o powierzchni użytkowej 73,93 m2.

Dla nieruchomości na której zlokalizowany jest lokal prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00012140/4.

Lokal użytkowy zlokalizowany jest na parterze w budynku komunalnym, dwukondygnacyjnym.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

Cena wywoławcza - minimalny miesięczny czynsz z tytułu najmu lokalu wynosi - 9,50 zł/1m2 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/1m2. Wadium wynosi 500,00 zł.

Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów zużywanej energii elektrycznej, wody i odprowadzanych ścieków oraz do uiszczania należnego podatku od nieruchomości, wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy Mściwojów na dany rok.

Gmina Mściwojów zastrzega sobie waloryzację czynszu najmu w oparciu o średni wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni.

Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu - do końca każdego miesiąca za dany miesiąc.

Umowa zostanie zawarta na okres 5 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie (sala narad - pok.nr 25, I piętro).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeliwpłacą wadium na rachunek Gminy Mściwojów - BS Jawor O/Mściwojów 74 8647 1020 0210 0003 2002 0001 nie później niż do dnia 10 czerwca 2021 r.(decyduje data wpływu na rachunek), stawią się osobiście na przetargu lub poprzez działające w ich imieniu osoby albo przedłożą pisemne pełnomocnictwo, przedłożą dokument tożsamości, przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygra zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez wynajmującego wadium przepada na rzecz Gminy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Wójt Gminy Mściwojów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jedynie z ważnych powodów.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ogłoszenie w prasie internetowej („Monitor Urzędowy” monitorurzędowy.pl) oraz na stronie internetowej (www.bip.msciwojow.pl) i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mściwojów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie (administratora lokalu) w godzinach jego urzędowania lub telefonicznie 76 872 84 01.