Nr GN 72241/2/05

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Mściwojów:1. położonej w Godziszowej składającej się z działki nr 40 o powierzchni 1800 m2 i budynku gospodarczego użytkowanego dotychczas jako remiza OSP. Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny. Dojazd z drogi asfaltowej. Nieruchomość jest wyposażona w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczno – oświetleniową. Powierzchnia użytkowa budynku 132,12 m2.

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW Nr 12131 w Sądzie Rejonowym w Jaworze.
Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy złotych),
Wysokość wadium 5.000,00 złotych,
Postąpienie 500,00 złotych.

2. położonej w Zimniku przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, składającej się z działki nr 64 o powierzchni 600 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym piętrowym o powierzchni użytkowej 160 m2.
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr 12139 w Sądzie Rejonowym w Jaworze.
Cena wywoławcza wynosi 18.700,00 (osiemnaście tysięcy siedemset złotych),
Wysokość wadium 1.900,00 złotych,
Postąpienie 200,00 złotych.

3. położonych w Mściwojowie (działki budowlane),
- działka nr 333/3 o pow. 962 m2 – cena wywoławcza 7.000,00 złotych plus VAT 22%
- działka nr 333/7 o pow. 1075 m2 – cena wywoławcza 7.500,00 złotych plus VAT 22%
- działka nr 333/9 o pow. 1111 m2 – cena wywoławcza 7.800,00 złotych plus VAT 22%
W studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów działki przeznaczone są pod budownictwo jednorodzinne z nieuciążliwymi usługami.
Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gminnej: wodociągowej i kanalizacyjne. Dla wymienionych nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaworze prowadzi księgę wieczystą KW nr 12135.
Wadium do przetargu wynosi 800 złotych. Wadium winno być wpłacone osobno na każdą działkę.
Postąpienie – 100 złotych.
W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu na wymienione nieruchomości w punkcie 1, 2, i 3 jest uiszczenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 12 maja 2005 roku na rachunek:
BS Jawor O/Mściwojów 748647 1020 0210 0003 2002 0001
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Mściwojów. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie trzech dni.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 maja 2005 roku w lokalu Urzędu Gminy Mściwojów (sala narad pok. Nr 25).
Na nieruchomość w Godziszowej o godzinie 12.00
Na nieruchomość w Zimniku o godzinie 12.30
Na nieruchomość w Mściwojowie o godzinie 12.40
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.